Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Przystąpienie do realizacji projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego”

Przystąpienie do realizacji projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego”

Uchwała Nr XXXIX/278/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego” finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 12a ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594). 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 
u c h w a l a, co następuje : 

§ 1. 1. Przystępuje się do realizacji projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego” finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. 

2. W ramach projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego” Gmina Iwonicz-Zdrój realizuje mikroprojekt „Spotkanie z kulturą polsko-ukraińską w Iwoniczu-Zdroju”. 

3. Łączna wartość realizowanego mikroprojektu to 48 220,00 EUR, z czego: kwota 38 545,00 EUR będzie realizowana przez Gminę Iwonicz-Zdrój, pozostała natomiast kwota 9  675,00 EUR przez partnera mikroprojektu, gdzie w wysokości 90% będzie przekazana partnerowi mikroprojektu tj. Centrum Inicjatyw Regionalnych Jaworiwszczyny, bezpośrednio na wskazane konto z pominięciem budżetu Gminy. 

4. Wkład własny do projektu wynosi 10%, przy czym każdy z partnerów wniesie odpowiednio 10% od kwoty poniesionych przez siebie wydatków. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do zawarcia umowy partnerskiej, w której określone zostaną szczegółowe zasady, formy i warunki współpracy pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a organizacjami realizującymi projekt oraz pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Centrum Inicjatyw Regionalnych Jaworiwszczyny – partner mikroprojektu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.