Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014 rok

Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/275/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym ( Dz. U. 2013 r., poz. 594), art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012r., poz. 1356)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014 rok.

I. Wstęp

§ 1. Nadmierne spożywanie alkoholu stanowi jeden z najbardziej szkodliwych czynników mających wpływ na zdrowie i życie osób uzależnionych oraz ich rodzin. Tak zwane szkodliwe picie może być przyczyną wielu schorzeń somatycznych i psychicznych. Alkoholizm jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną.

Najbardziej poszkodowane są jednak dzieci osób uzależnionych, to ich rozwój emocjonalny i psychofizyczny jest często zaburzony. Życie w ciągłym stresie, poczuciu zagrożenia i doświadczanej przemocy tak psychicznej, jak i fizycznej, prowadzi do zaburzeń zachowania, a w konsekwencji do łamania prawa, prowadzącego do wykluczenia społecznego. Pozostawione bez wsparcia i pomocy terapeutycznej dzieci alkoholików często sięgają po substancje psychoaktywne i psychotropowe i powiększają liczbę osób uzależnionych.

Alkoholizm powoduje znaczne straty nie tylko społeczne, ale i ekonomiczne w skali gospodarki całego kraju – koszty leczenia, wypadków drogowych, zaangażowania wymiaru sprawiedliwości, systemu pomocy społecznej i ubezpieczeń, lecznictwa odwykowego, przedwczesnej umieralności, spadek wydajności pracy i wiele innych. Jak wynika z analizy PARPA z 2008 r. w Polsce straty wynikające z używania i nadużywania alkoholu można szacować na poziomie 22-35 mld zł rocznie.

Światowa Organizacja Zdrowia kwalifikuje alkohol na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka mających wpływ na zdrowie i życie ludności i wymienia ponad 60 rodzajów urazów i schorzeń, których przyczyną może być alkohol.

Z raportu WHO, opublikowanego w marcu 2011 r. wynika, że Polska znajduje się wśród państw o najwyższym spożyciu czystego alkoholu na dorosłego mieszkańca. Podczas gdy średnia światowa wynosi 6,13 litra/dorosłą osobę, w Polsce wypija się 13,3 l. Badania wykazały również, że nasz kraj jest jednym z nielicznych państw, w których konsumpcja napojów alkoholowych wzrasta, a odsetek abstynentów jest najniższy. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że rośnie spożycie trunków wysokoprocentowych – wynosi ono 66%, na poziomie 20% spożycia utrzymuje się piwo, a wino stanowi 14% kupowanego alkoholu.

Należy też wspomnieć, że rodziny, w których występuje problem alkoholowy zwykle charakteryzuje niższy status socjoekonomiczny, ograniczone możliwości związane z wykształceniem czy podjęciem pracy. Ta grupa rodzin szczególnie narażona jest na występowanie przemocy, aczkolwiek to zjawisko dotyczy nie tylko rodzin dysfunkcyjnych, ale i tych dobrze sytuowanych, w których na pozór nie występują problemy.

Z badań ARC Rynek i Opinia (ARC) przeprowadzonych w 2011 roku wynika, że osoby działające pod wpływem alkoholu stanowiły blisko połowę wszystkich sprawców przemocy domowej, przy czym z roku na rok coraz większa grupa stosujących przemoc to osoby trzeźwe (45% w 2008 roku, 50% w 2009 roku i 57% w 2010 roku).

II. Cele Programu

§ 2. 1.        Strategicznym celem Programu jest ograniczenie w Gminie Iwonicz-Zdrój występowania uzależnień, nadużywania alkoholu, używania innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2.   Cel strategiczny Programu realizowany będzie w pięciu obszarach:

1) profilaktyka uzależnień i przemocy;

2) pomoc psychospołeczna i prawna;

3) terapia, rehabilitacja i postrehabilitacja;

4) edukacja publiczna;

5) interwencje.

3.   Celami operacyjnymi Programu są:

1) ograniczenie skali występowania ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży poprzez realizację działań profilaktycznych;

2) ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez realizację działań profilaktycznych;

3) zapewnienie pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz osób doznających przemocy – w związku z uzależnieniem lub nadużywaniem alkoholu;

4) zapewnienie pomocy rehabilitacyjnej i postrehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od innych środków psychoaktywnych;

5) poprawa sytuacji społecznej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem z powodu problemów związanych z uzależnieniem i przemocą poprzez udzielanie kompleksowej pomocy;

6) modyfikacja postaw społecznych wobec niepożądanych zjawisk poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

7) zapewnienie kompleksowej oferty pomocowej poprzez wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i fundacji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, innych uzależnień oraz przemocy domowej;

8) ograniczenie naruszania prawa i modyfikacja postaw społecznych wobec naruszeń przepisów określonych w art. 131 (reklama i promocja napojów alkoholowych) i art. 15 (m.in. zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom do 18 lat) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r., poz. 1356), zwanej dalej „ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”;

9) poszerzanie kompetencji pracowników oświaty, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie oddziaływań profilaktycznych, znajomości prawa, podejmowania interwencji w sytuacjach problemowych oraz umiejętności psychospołecznych;

10) ograniczenie występowania zjawiska kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków psychoaktywnych.

III. Zadania do realizacji w 2014 roku

§ 3. 1. Zwiększanie dostępności do różnorodnych form pomocy terapeutycznej

dla osób uzależnionych poprzez:

1) finansowanie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego świadczącego pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz motywowanie ich do leczenia,

2) finansowanie opinii biegłego psychologa orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

3) upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej,

4) rozpropagowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania przez uzależnionych i współuzależnionych pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej na terenie gminy,

5) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji uzależnionych od alkoholu,

6) refundacja kosztów leczenia odwykowego – w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem utrzymania trzeźwości w trakcie leczenia (m. in. udokumentowane dojazdy na terapię do Poradni Odwykowej),

7) refundacja kosztów pobytu na obozach, rekolekcjach, szkoleniach, seminariach abstynenckich, zajęciach terapeutycznych, grupach samopomocowych osobom uzależnionym – pod warunkiem utrzymywania trzeźwości,

8) organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

9) wspieranie środowisk wzajemnej pomocy typu AA i innych.

2. Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

1) wspieranie pomocą psychologiczną i socjoterapeutyczną rodzin z problemem

alkoholowym, przemocą w rodzinie i trudnościami w zakresie opieki i wychowania,

2) konsultacje dla dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy psychologicznej,

3) uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,

4) organizowanie grup wsparcia dla osób po zakończeniu programu leczenia w placówce odwykowej,

5) sfinansowanie szkoleń specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy w rodzinie,

6) wspieranie pracy interdyscyplinarnego zespołu udzielającego pomocy dzieciom i rodzinie z problemami wynikającymi z uzależnień, w szczególności w zakresie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

7) finansowanie udziału w szkoleniach i konferencjach organizowanych dla osób i grup zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką przemocy domowej (m.in. dla członków GKRPA, nauczycieli, policji, zespołu interdyscyplinarnego i innych osób przeciwdziałających szeroko rozumianej patologii społecznej).

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym współorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –wychowawczych oraz socjoterapeutycznych poprzez:

1) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania negatywnym zachowaniom społecznym ( alkohol, narkotyki, przemoc ) w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców,

2) wspieranie działań w zakresie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży prowadzonych na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych ( w tym m. in. świetlic),

3) wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych ( w tym: spektakli teatralnych, happeningów, koncertów profilaktycznych, warsztatów profilaktyki, zajęć rekreacyjnych itp.),

4) wspieranie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych,

5) wspieranie działań świetlic dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,

6) zakup pomocy i sprzętu, niezbędnego do prowadzenia zajęć w świetlicach,

7) przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży,

8) prowadzenie kampanii edukacyjnych na terenie Gminy, udział w kampaniach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim,

9) promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości poprzez propagowanie pozytywnych wzorców zachowań, w tym umiejętności spędzania wolnego czasu i radzenia sobie z problemami życia codziennego,

10) współorganizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia,

11) współpracę z instytucjami, organizacjami prowadzącymi działania wśród dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień,

12) zakup materiałów edukacyjnych dla instytucji zajmujących się profilaktyką uzależnień na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,

13) realizacja tzw. profilaktyki alternatyw angażującej dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego,

14) wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych

promujących bezalkoholowe przedsięwzięcia,

15) współorganizację wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich połączonych z programem profilaktycznym,

16) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie kwalifikowania

dzieci na wypoczynek letni i zimowy,

17) gromadzenie i upowszechnianie informacji o programach i podmiotach

działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

współpraca z nimi,

18) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci,

19) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów

alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych,

20) organizacja niedochodowych imprez kulturalnych i sportowych z udziałem dzieci,

młodzieży i rodzin( m. in. festyny, pikniki rodzinne, pielgrzymki, rekolekcje

trzeźwościowe, imprezy okolicznościowe – Dzień Dziecka, Mikołajki itp.),

21) prowadzenie innych zadań wynikłych w trakcie pracy profilaktycznej,

4. Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych

służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:

1) współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania

problemów uzależnień,

2) współpracę i wspieranie ruchów samopomocowych, w tym Grupy AA” IWONKA”,

3) dofinansowanie imprez, wypoczynku letniego i zimowego oraz innych działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie,

4) dofinansowanie Sesji szkoleniowych Programu Rozwoju Osobistego,

5) finansowanie innych wydatków związanych z profilaktyką alkoholową,

6) wspieranie klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzących szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży,

7) współpraca z organizacjami kościelnymi i związkami wyznaniowymi działającymi zgodnie z obowiązującym prawem, w dziedzinie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych,

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, poprzez:

15) prowadzenie rozmów interwencyjnych ze sprzedawcami i przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

16) zawiadamianie odpowiednich podmiotów i organów o naruszeniu wyżej określonych przepisów ustawy,

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej, poprzez:

wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym

leczeniu odwykowym.

§ 4. IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) za udział w posiedzeniu Komisji – 80 złotych,

2) za udział w zespole kontrolującym przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 złotych,

3) za udział w zespole przeprowadzającym rozmowy motywujące do zmiany postaw

i podjęcie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu – 100 złotych,

4) za udział w szkoleniach lub innych pracach poza terenem Gminy przysługuje dieta

i zwrot kosztów przejazdu na ogólnych zasadach.

V. Postanowienia końcowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak