biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014 rok

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/276/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 124, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678.), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój na 2014rok, stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój na 2014 rok – zwany dalej Programem – został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. W myśl powyższej ustawy przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez:

a) działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,

b) leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,

c) ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych.

Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często związany jest z innym uzależnieniem w tym przede wszystkim z alkoholem. W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami. Zapotrzebowanie na narkotyki jest widoczne w obserwowanym wzroście ich występowania i dostępności. Stosunkowo łatwa dostępność i obniżające się ( szczególnie tzw. „miękkich” narkotyków)ceny spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie. Obniżył się wiek (10-12 lat) pierwszych kontaktów z narkotykami lub innymi substancjami o podobnym działaniu. Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków.

§ 3. 1. Problemy:

1) Małe rozpoznanie problemów związanych ze środkami psychoaktywnymi.

2) Niska świadomość i wiedza w społeczności lokalnej dotycząca problematyki narkotykowej.

3) Występowanie przyzwolenia społecznego na używanie narkotyków.

4) Niebezpieczeństwo obniżania się wieku osób używających narkotyki.

5) Uciekanie i zaprzeczanie istnieniu problemów związanych z narkotykami przez osoby pracujące w instytucjach stykających się z takimi problemami.

6) Uciekanie i zaprzeczanie istnieniu problemów związanych z narkotykami przez rodziców.

7) Moda na używanie narkotyków przez młodzież i dorosłych.

8) Deficyt osób angażujących się w rozwiązywanie problemów narkotykowych.

9) Współwystępowanie problemu narkotykowego z innymi problemami dotyczącymi rodzin.

10) Deficyty dotyczące współpracy pomiędzy instytucjmi rozwiązujacymi problemy narkotykowe.

11) Opory przed korzystaniem z terapii i pomocy psychologicznej.

2. Czynniki dynamizujące:

1) Przeprowadzenie konkretnej diagnozy.

2) Znalezienie sprzymierzeńców do realizacji programu – promocja wolontariatu młodzieżowego.

3) Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu problemów narkotykowych.

3. Zadania Programu i planowane do realizacji działania w ramach Programu:

1) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:

a) upowszechnianie informacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych – informator, ulotki,

b) informowanie społeczności lokalnej o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego i uzyskaniu pomocy specjalistycznej w tym zakresie (adresy, telefony),

c) zapewnienie pomocy w dotarciu do placówek leczenia odwykowego w zakładach opieki zdrowotnej na terenach innych gmin,

d) utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z poradnią uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi.

e) udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom eksperymentującym i uzależnionym od narkotyków przez specjalistę uzależnień (motywowanie do leczenia stacjonarnego, psychoterapia indywidualna, poradnictwo);

f) zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych np. ulotek, broszur, poradników itp.;

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej:

a) prowadzenie punktu konsultacyjnego zajmującego się informacją, pomocą prawną oraz pierwszą interwencją w problemach narkotykowych,

b) prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych
i eksperymentujących ze środkami psychotropowymi  oraz ich rodzin,

c) funkcjonowanie świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych,

d) stałe współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zapewnieniu niezbędnej pomocy materialnej osobom podejmującym leczenie i wychodzącym z nałogu,

e) dofinansowanie lub finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów oraz seminariów w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem narkomanii organizowanych dla nauczycieli, pracowników świetlic oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

a) umożliwianie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem instruktorów
i wychowawców poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i imprez profilaktycznych,

b) wspieranie działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w połączeniu
z profilaktyką uzależnień,

c) realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży,

d) organizowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój,

e) zakup literatury, ulotek, prenumerata czasopism o tematyce narkotykowej,

f) wspieranie działań promujących zdrowy styl życia,

g) prowadzenie w szkołach zajęć profilaktycznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się narkomanii,

h) organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i rodzin z grup ryzyka.

4) Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:

a) organizowanie spotkań, konferencji i debat sprzyjających zawiązywaniu lokalnej koalicji przeciw narkomanii,

b) wspieranie zdobywania odpowiednich kwalifikacji i doskonalenia dla osób pracujących z uzależnionymi od środków psychotropowych,

c) współpraca samorządu lokalnego z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

d) promowanie wolontariatu jako formy użytecznego wykorzystania czasu.

5) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego:

a) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin z osobą uzależnioną mające na celu między innymi ułożenie prawidłowych relacji z rodziną oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów życiowych,

b) współpraca w powyższym zakresie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju.

c) organizowanie zajęć dla rodzin (indywidualnych lub grupowych) ukierunkowanych na zmianę nawyków zachowania, które mogą utrudniać reintegrację społeczną.

§ 4. Zadania programu finansowane będą ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ujętych na dany rok w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowych.

§ 5. Realizacja zadań ujętych w Programie będzie wykonywana przez:

– Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

– Szkoły Podstawowe,

– Gimnazja,

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –Gminną Przychodnię Lekarską w Iwoniczu-Zdroju,

– Komisariat Policji,

– Osoby fizyczne, specjalistów z zakresu uzależnień i profilaktyki,

– Organizacje pozarządowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak