biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie uchwał własnych

Uchwalenie uchwał własnych

Uchwała Nr XXXIX/274/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwał własnych.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVI/310/02 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, Uchwałę nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju oraz Uchwałę nr XX/181/04 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.