biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

Udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

Uchwała Nr XXXIX/279/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 549 z późn. zm.), 403 ust. 2- 5, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późń. zm.) art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala co następuje:

§ 1. Tryb postępowania, kryteria wyboru oraz zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój sieci kanalizacji sanitarnej określa” Regulamin udzielania dotacji celowych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych” stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie stanowi załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak

 


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXIX/279/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 26 listopada 2013 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

§ 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania podmiotom określonym w §2 niniejszego regulaminu dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych odprowadzających ścieki bytowe lub komunalne z budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych położonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

§ 2. Dotacją objęte są nakłady poniesione przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: właścicieli, współwłaścicieli, administratorów i użytkowników budynków, w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych także wspólnoty mieszkaniowe.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, którego koszt przekracza 1200 zł.,

2. Wysokość dotacji stanowić będzie różnicę pomiędzy kwotą wykonania przyłącza przez inwestora a kwotą 1200 zł stanowiącą wkład własny inwestora, przy czym koszty wykonania przyłącza w przeliczeniu na jeden mb nie mogą przekraczać 150 zł brutto.

3. Wysokość dotacji nie może być większa niż  3000,00 zł brutto.

4. Dotacja może być przyznana tylko raz na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku zlokalizowanego na terenie danej nieruchomości.

5. Do kosztów wykonania przyłącza zalicza się w szczególności:

– wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej,

– zakup materiałów,

– usługę wykonania przyłącza kanalizacyjnego,

– koszt odbiorów przez zarządców sieci,

– koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

– koszty wykonania opomiarowania.

§ 4. 1. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje komisja powołana przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, która ocenia złożoną dokumentację pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Komisja rozpatruje wnioski według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy oraz przedkłada Burmistrzowi propozycję co do przyznania dotacji.

§ 5. 1. Wysokość środków przeznaczonych na dotację określa uchwała Budżetowa na dany rok podjęta przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju. Dotacje udzielane będą do momentu wyczerpania tych środków.

2. Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym będą rozpatrywane w następnym roku budżetowym pod warunkiem, o którym mowa w ust.1

§ 6. 1. Dotacji udziela się na wniosek, do którego należy dołączyć:

1) oryginał faktur lub rachunków zakupu materiałów lub/i kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego,

2) umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju lub MPGK w Krośnie na odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej,

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgodę  właściciela/ współwłaściciela na wykonanie przyłącza,

4) protokół odbioru wykonanego przyłącza sporządzony przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

5) oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania osadników ściekowych w przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie danej nieruchomości,

6) inwentaryzację powykonawczą wykonanego przyłącza kanalizacyjnego,

2. Dotacja zostanie udzielona na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej   pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Iwonicz-Zdrój.

§ 7. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu Gminy jest:

1. Poniesienie nakładów na inwestycję, na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi (użytkowymi) lub mieszkalno-usługowymi, nie podłączonymi do gminnej sieci kanalizacyjnej, położonych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Uzyskanie przez wnioskodawcę pisemnej zgody Właściciela, współwłaścicieli,  administratora, administratorów, użytkownika, użytkowników budynków na wykonanie przyłącza w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem obiektu mieszkalnego.

3. Uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru wykonanego przyłącza sporządzonego przez zarządcę sieci kanalizacyjnej.

4. Oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania osadników ściekowych w przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie danej nieruchomości

5. W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego.

§ 8. Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych po wejściu w życie niniejszej uchwały.


Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXXIX/279/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 26 listopada 2013 r.

Wniosek

Iwonicz-Zdrój, dnia …………………………………….

……………………………………………………….

(imię i nazwisko, PESEL)

………………………………………………………..

( adres)

…………………………………………………………

(tel. do kontaktu)

W N I O S E K

Do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego z budynku użytkowego mieszkalnego /mieszkalno-usługowego/* na działce nr………………………… w………………… przy ul……………………………………………… do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kwotę dofinansowania:

odbiorę w kasie urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju*

proszę przelać na konto bankowe

nr*…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa banku)

Załączniki do wniosku:

1. oryginał faktur lub rachunków zakupu materiałów lub/i kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego,

2. umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju lub MPGK w Krośnie na odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej,

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgoda właściciela/ współwłaściciela na wykonanie przyłącza,

4. protokół odbioru wykonanego przyłącza sporządzony przez zarządcę sieci kanalizacyjnej,

5. oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania osadników ściekowych w przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie danej nieruchomości,

6. inwentaryzacja powykonawcza wykonanego przyłącza kanalizacyjnego.

Oświadczam, że do dnia dzisiejszego nie korzystałem (am) z dotacji Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na terenie ww. wnioskowanej nieruchomości.

Oświadczam, iż budynek posadowiony przy ul. ………………………………………………..nr …………. w …………………. nie posiadał osadnika/osadników ściekowych jako szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków*.

Oświadczam, iż zaprzestano użytkowania osadnika/osadników ściekowych jako szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości zlokalizowanej  na terenie nieruchomości przy ul. ………………………………………………..nr …………..w …………………..*.

..……………………………………

(podpis)

·      niewłaściwe skreślić