Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała Nr XXXIX/271/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawiew udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2  i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2013 r. pomocy finansowej w kwocie 5  000 zł dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup ambulansu sanitarnego.

§ 2. Podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa z Powiatem Krośnieńskim, w której określone zostanie przeznaczenie i zasady rozliczania środków.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.