Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013–2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013–2022

Uchwała Nr XL/281/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013–2022

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) i art. 18 ust. 2  pkt 6  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[2])), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

Rada Miejska postanawia:

§ 1. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach, realizowanych w latach 2013 – 2015 przedstawia Załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak


Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2022 Gminy Iwonicz-Zdrój – zmiany wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 rok .

Dla roku 2013

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 420 051 zł. W tym dochodów bieżących o kwotę 410 891 zł w tym z tytułu subwencji 60 933 zł,

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 9  160 zł,

Zwiększono plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 410 891 zł oraz plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 9  160 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych wzrósł o kwotę 420 051 zł.

Dokonuje się zmiany w prognozie dla roku 2014

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 ustala się na poziomie 781 113 złotych oraz dokonuje się korekty prognozy wydatków majątkowych do kwoty 7  024 349 złotych. Zmniejszeniu ulegają o kwotę 500 000 zł w stosunki do poprzedniej prognozy.

Prognozowana sprzedaż majątku w roku:

Dochody ze sprzedaży drewna kwota 10 000 złotych

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY NA 2014 ROK

1. Lokal mieszkalny Nr 22 w Iwoniczu-Zdroju przeznaczony Uchwałą Nr XXXVIII/268/2013 z dnia 30.10.2013 roku

Wycena biegłego Rzeczoznawcy Majątkowego wartość wynosi: 33  500,00 zł

2. Lokal mieszkalny Nr 2  przy ul. Ks. Jana Rąba .Wniosek Pani Ireny Ulma – Rajchel

o dokonanie zamiany na budynek mieszkalny będący Jej własnością.

– wycena Biegłego rzeczoznawcy lokalu: 277  000,00 zł

3. Działka Nr 1094/8 w Iwoniczu-Zdroju przeznaczona Uchwałą Rady Nr XXXVII/253/2013 z dnia 24 września 2013 roku do sprzedaży wycena Biegłego Rzeczoznawcy – 6688,00 zł

4. Przewidywana wartość przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

dla działek Nr 843,844/4,844/5.

Sanatorium Górnik pismem z dnia 03.12.2013 roku złożyło informację o zamiarze

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wstępnego wyliczenia dokonano na podstawie własnego rozeznania poprzez porównanie wartości wyliczonej przy przekształceniu sanatorium „SANVIT” .

Pow. 2.73 25 ha x 11.84 zł = 323  528,00 zł

Ostateczne końcowe wyliczenie nastąpi po złożeniu kompletnego wniosku oraz na podstawie wyceny sporządzonej przez Biegłego Rzeczoznawcę Majątkowego

Działka nr 828 o powierzchni 2  276 m2 w cenie ok. 30 zł za m2 to wartość ok 68 280 zł w Iwoniczu-Zdroju.

Działka nr 829/8 o powierzchni 1,34 ha w Iwonicz-Zdroju o szacunkowej wartości 856 930 złotych.

Dokonuje się zmian w prognozie roku 2015

Zwiększa się prognozowane dochody bieżące o kwotę 200 000 złotych i o taką samą kwotę zwiększa się prognozowane wydatki majątkowe. Zwiększenie dochodów prognozuje się na podstawie większych wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej, a także planuje się zwiększenie stawek w podatku od nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2015 przedstawiają się następująco:

Dochody ze sprzedaży drewna kwota 16 000 złotych.

Planowane dochody ze sprzedaży działki nr 5269/3 o powierzchni 11,52 ha to kwota ok. 576 000 złotych. Do szacunku przyjęto wartość 1  m2 – 5  złotych.