Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXXIX/272/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9  lit. c w związku z art. 58 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 3  pkt 4, art. 89 ust. 1  pkt 2  i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938.), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2013 r. kredyt długoterminowy w kwocie 601 100 zł (słownie złotych: sześćset jeden tysięcy sto złotych) w banku, którego wybór dokonany zostanie według zasad i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Kredyt w całości zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 1  w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3. Zobowiązania z tytułu kredytu wraz z kosztami i ewentualnym zabezpieczeniem pokryte zostaną z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój w latach 2013 – 2022 z dochodów własnych, tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.