biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Informacja o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Zarządzenie Nr 012.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Na podstawie art. 249 ust. 1  pkt. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) w związku z uchwałą  Nr XLI/285/2013 Rady  Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy  Iwonicz-Zdrój  na rok 2014

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się Dyrektorowi  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu -Zdroju , a nadzór nad jego wykonaniem Skarbnikowi Gminy .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IWONICZU-ZDROJU

Stan  na dzień 1  stycznia  2014


 

Plan Przychodów i Kosztów ZGK na 2014 rok

 

Stan środków obrotowych na początek roku

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

 

90017

 

Zakład gospodarki komunalnej

0,00

 

Stan środków obrotowych na koniec roku

70 200,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

70 200,00

 

90017

 

Zakład gospodarki komunalnej

70 200,00

 

Przychody

4 886 400,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 886 400,00

 

90017

 

Zakład gospodarki komunalnej

4 886 400,00

 

Koszty

4 796 200,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 796 200,00

 

90017

 

Zakład gospodarki komunalnej

4 796 200,00

 [1]Zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.