Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Zarządzenie Nr 004.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Na podstawie art. 249 ust. 1  pkt. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) w związku z uchwałą  Nr XLI/285/2013 Rady  Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy  Iwonicz-Zdrój  na rok 2014

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  oraz planu finansowego dla  Gimnazjum Publicznego w Lubatowej, stanowiącą załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan  finansowy, o którym  mowa w §1 stanowi  podstawę  dokonywania  wydatków  przez Gimnazjum Publiczne w Lubatowej w granicach  kwot w nim określonych,  zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

§ 3. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się Dyrektorowi  Gimnazjum Publicznego w Lubatowej  , a nadzór  nad  jego wykonaniem

Skarbnikowi Gminy .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


 

 

GIMNAZJUM  PUBLICZNE  IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ

Stan  na dzień 1  stycznia  2014


 

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

Brak danych spełniających  podane kryteria

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80110

 

Gimnazja

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

91  530,00 zł.

3240

Stypendia dla  uczniów

2 100,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

921  190,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

82  000,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

183  000,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

26  830,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

46  500,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 700,00 zł.

4260

Zakup energii

22  000,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

14  300,00 zł.

4350

Zakup usług dostępu do  sieci  Internet

400,00 zł.

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci  telefonicznej

500,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

1 500,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00 zł.

4430

Różne opłaty i składki

1 600,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

54  099,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 400,00 zł.

Razem rozdział :  80110

1 462 649,00 zł.

Razem dział :  801

1 462 649,00 zł.

Ogółem wydatki

1 462 649,00 zł.

 [1]Zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.