biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Zarządzenie Nr 005.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) w związku z uchwałą  Nr XLI/285/2013 Rady  Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy  Iwonicz-Zdrój  na rok 2014

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach  dochodów i wydatków  oraz planu  finansowego dla  Przedszkola Gminnego w Iwoniczu, stanowiącą załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan  finansowy, o którym  mowa w § 1 stanowi  podstawę  dokonywania  wydatków  przez Przedszkole  Gminne w Iwoniczu w granicach  kwot w nim określonych,  zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

§ 3. Wykonanie  zarządzenia  powierza się Dyrektorowi  Przedszkola Gminnego w Iwoniczu , a nadzór  nad jego wykonaniem  Skarb- nikowi Gminy  .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


 

 

PRZEDSZKOLE  GMINNE W IWONICZU

Stan  na dzień 1  stycznia  2014


 

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80104

 

Przedszkola

 

0830

Wpływy z usług

30  000,00 zł.

Razem rozdział :  80104

30 000,00 zł.

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

0830

Wpływy z usług

75  000,00 zł.

Razem rozdział :  80148

75 000,00 zł.

Razem dział :  801

105 000,00 zł.

Ogółem dochody

105 000,00 zł.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80104

 

Przedszkola

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

32  780,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

286  210,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31  500,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

75  500,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

11  000,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 450,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 500,00 zł.

4260

Zakup energii

18  000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

400,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

3 700,00 zł.

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci  telefonicznej

500,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

700,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00 zł.

4430

Różne opłaty i składki

320,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

27  148,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00 zł.

Razem rozdział :  80104

500 008,00 zł.

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

950,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

70  298,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 000,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12  960,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 856,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 350,00 zł.

4220

Zakup środków żywności

75  000,00 zł.

4260

Zakup energii

10  000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

1 450,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

250,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 010,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00 zł.

Razem rozdział :  80148

183 524,00 zł.

Razem dział :  801

683 532,00 zł.

Ogółem wydatki

683 532,00 zł.

 [1]Zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.