Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Zarządzenie Nr 006.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Na podstawie art. 249 ust. 1  pkt. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) w związku z uchwałą Nr XLI/285/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy  Iwonicz-Zdrój  na rok 2014

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach  dochodów i wydatków  oraz planu  finansowego dla  Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącą załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan  finansowy, o którym  mowa w § 1 stanowi  podstawę  dokonywania  wydatków  przez  Przedszkole  Gminne w Iwoniczu- Zdroju w granicach  kwot w nim określonych,  zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

§ 3. Wykonanie  zarządzenia  powierza się Dyrektorowi  Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju  , a nadzór nad jego wykonaniem

Skarbnikowi Gminy .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


 

 

PRZEDSZKOLE GMINNE IM. JANA PAWŁA II W IWONICZU-ZDROJU

Stan  na dzień 1  stycznia  2014


 

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80104

 

Przedszkola

 

0830

Wpływy z usług

42 000,00 zł.

Razem rozdział : 80104

42 000,00 zł.

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

0830

Wpływy z usług

56 000,00 zł.

Razem rozdział : 80148

56 000,00 zł.

Razem dział : 801

98 000,00 zł.

Ogółem dochody

98 000,00 zł.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80104

 

Przedszkola

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

30 950,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

239 100,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

27 700,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

66 095,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 500,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 100,00 zł.

4260

Zakup energii

27 000,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

1 450,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

700,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00 zł.

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci  telefonicznej

500,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

800,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00 zł.

4430

Różne opłaty i składki

500,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25 118,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 640,00 zł.

Razem rozdział : 80104

448 153,00 zł.

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

900,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

54 346,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 590,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 260,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 445,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 450,00 zł.

4220

Zakup środków żywności

56 000,00 zł.

4260

Zakup energii

10 000,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

2 200,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

800,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 188,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00 zł.

Razem rozdział : 80148

148 779,00 zł.

Razem dział : 801

596 932,00 zł.

Ogółem wydatki

596 932,00 zł.

 [1]Zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.