Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Zarządzenie Nr 007.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Na podstawie art. 249 ust. 1  pkt. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) w związku z uchwałą  Nr XLI/285/2013 Rady  Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy  Iwonicz-Zdrój  na rok 2014

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach  dochodów i wydatków  oraz planu  finansowego dla  Szkoły Podstawowej w

Iwoniczu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan  finansowy, o którym  mowa w §1 stanowi  podstawę  dokonywania  wydatków  przez Szkołę Podstawową w Iwoniczu w granicach  kwot w nim określonych,  zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

§ 3. Wykonanie  zarządzenia powierza  się Dyrektorowi  Szkoły Podstawowej w Iwoniczu , a nadzór  nad  jego wykonaniem  Skarb- nikowi Gminy  .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWONICZU

Stan  na dzień 1  stycznia  2014


 

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

0830

Wpływy z usług

78  750,00 zł.

Razem rozdział :  80148

78 750,00 zł.

Razem dział :  801

78 750,00 zł.

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

85417

 

Szkolne schroniska młodzieżowe

 

0830

Wpływy z usług

8 520,00 zł.

Razem rozdział :  85417

8 520,00 zł.

Razem dział :  854

8 520,00 zł.

Ogółem dochody

87  270,00 zł.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

100  000,00 zł.

3240

Stypendia dla  uczniów

1 750,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

1 247 703,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

101  313,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

245  000,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

34  490,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20  000,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 220,00 zł.

4260

Zakup energii

72  500,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

7 930,00 zł.

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci  telefonicznej

500,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

2 000,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

1 800,00 zł.

4430

Różne opłaty i składki

1 550,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

92  649,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 980,00 zł.

Razem rozdział :  80101

1 947 385,00 zł.

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

10  480,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

57  706,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 500,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21  000,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 000,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

600,00 zł.

4260

Zakup energii

1 000,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

500,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

120,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

700,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

80,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 760,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

528,00 zł.

Razem rozdział :  80103

111 474,00 zł.

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

710,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

50  000,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 243,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 500,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 330,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00 zł.

4220

Zakup środków żywności

78  750,00 zł.

4260

Zakup energii

6 000,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

360,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

3 920,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 190,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

250,00 zł.

Razem rozdział :  80148

161 853,00 zł.

Razem dział :  801

2 220 712,00 zł.

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

4 900,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

51  875,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 800,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10  550,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 500,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

770,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00 zł.

4260

Zakup energii

1 090,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

120,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

950,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 881,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

257,00 zł.

Razem rozdział :  85401

81 793,00 zł.

85417

 

Szkolne schroniska młodzieżowe

 

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

6 500,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 120,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

160,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

250,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

150,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

340,00 zł.

Razem rozdział :  85417

8 520,00 zł.

Razem dział :  854

90 313,00 zł.

Ogółem wydatki

2 311 025,00 zł.

 [1]Zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.