biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Zarządzenie Nr 008.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 18 stycznia 2014 r.

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Na podstawie art. 249 ust. 1  pkt. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) w związku z uchwałą  Nr XLI/285/2013 Rady  Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy  Iwonicz-Zdrój  na rok 2014:

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach  dochodów i wydatków  oraz planu  finansowego dla  Szkoły Podstawowej w

Lubatowej, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan  finansowy, o którym  mowa w §1 stanowi  podstawę  dokonywania  wydatków  przez Szkołę Podstawową w Lubatowej w granicach  kwot w nim określonych,  zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

§ 3. Wykonanie  zarządzenia  powierza się Dyrektorowi  Szkoły Podstawowej w Lubatowej  , a nadzór  nad jego wykonaniem  Skarb- nikowi Gminy  .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBATOWEJ

Stan  na dzień 1  stycznia  2014


 

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

0830

Wpływy z usług

135  000,00 zł.

Razem rozdział :  80148

135 000,00 zł.

Razem dział :  801

135 000,00 zł.

Ogółem dochody

135 000,00 zł.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

124  228,00 zł.

3240

Stypendia dla  uczniów

2 100,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

1 356 271,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

109  750,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

268  633,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

38  287,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

66  800,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 600,00 zł.

4260

Zakup energii

28  000,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

15  900,00 zł.

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci  telefonicznej

500,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

2 000,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00 zł.

4430

Różne opłaty i składki

1 800,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

91  191,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 559,00 zł.

Razem rozdział :  80101

2 126 119,00 zł.

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

17  775,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

76  914,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15  000,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

37  000,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 200,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 600,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00 zł.

4260

Zakup energii

3 000,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

500,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11  926,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

900,00 zł.

Razem rozdział :  80103

174 115,00 zł.

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

1 400,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

115  724,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 500,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21  354,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 044,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16  800,00 zł.

4220

Zakup środków żywności

135  000,00 zł.

4260

Zakup energii

14  000,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

100,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

500,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 196,00 zł.

Razem rozdział :  80148

325 318,00 zł.

Razem dział :  801

2 625 552,00 zł.

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

8 591,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

78  211,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 500,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15  300,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 200,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00 zł.

4260

Zakup energii

2 500,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 982,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

390,00 zł.

Razem rozdział :  85401

126 274,00 zł.

Razem dział :  854

126 274,00 zł.

Ogółem wydatki

2 751 826,00 zł.

 [1]Zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.