Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Zarządzenie Nr 009.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Na podstawie art. 249 ust. 1  pkt. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) w związku z uchwałą  Nr XLI/285/2013 Rady  Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy  Iwonicz-Zdrój  na rok 2014

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach  dochodów i wydatków  oraz planu  finansowego dla   Zespołu  Szkoły Pod- stawowej i Gimnazjum w Lubatówce,  stanowiącą załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan  finansowy, o którym  mowa w §1 stanowi  podstawę  dokonywania  wydatków  przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimna- zjum w Lubatówce w granicach kwot w nim określonych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

§ 3. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się Dyrektorowi  Zespołu  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce  , a nadzór  nad jego wykonaniem  Skarbnikowi  Gminy  .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


 

 

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LUBATÓWCE

Stan  na dzień 1  stycznia  2014


 

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

0830

Wpływy z usług

45 000,00 zł.

Razem rozdział : 80148

45 000,00 zł.

Razem dział : 801

45 000,00 zł.

Ogółem dochody

45 000,00 zł.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

59 000,00 zł.

3240

Stypendia dla  uczniów

1 000,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

626 935,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

55 000,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

126 950,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

16 000,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 500,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 580,00 zł.

4260

Zakup energii

44 000,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

800,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

3 950,00 zł.

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci  telefonicznej

300,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

600,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00 zł.

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

47 134,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 335,00 zł.

Razem rozdział : 80101

996 584,00 zł.

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

9 060,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

43 190,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 400,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

17 530,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 520,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

700,00 zł.

4260

Zakup energii

2 000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

500,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 760,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

220,00 zł.

Razem rozdział : 80103

89 580,00 zł.

80110

 

Gimnazja

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

24 680,00 zł.

3240

Stypendia dla  uczniów

1 000,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

288 820,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24 600,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

58 110,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

8 350,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

980,00 zł.

4260

Zakup energii

20 000,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

2 600,00 zł.

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci  telefonicznej

200,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

600,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00 zł.

4430

Różne opłaty i składki

600,00 zł.

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17 180,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

750,00 zł.

Razem rozdział : 80110

452 770,00 zł.

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

750,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

51 970,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 500,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 700,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 400,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700,00 zł.

4220

Zakup środków żywności

45 000,00 zł.

4260

Zakup energii

5 000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

400,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 190,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

100,00 zł.

Razem rozdział : 80148

122 910,00 zł.

Razem dział : 801

1 661 844,00 zł.

Ogółem wydatki

1 661 844,00 zł.

 [1]Zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.