Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Zarządzenie Nr 010.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Na podstawie art. 249 ust. 1  pkt. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) w związku z uchwałą  Nr XLI/285/2013 Rady  Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy  Iwonicz-Zdrój  na rok 2014

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach  dochodów i wydatków  oraz  planu  finansowego  dla    Zespołu  Szkół  w

Iwoniczu-Zdroju, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan  finansowy, o którym  mowa w §1 stanowi  podstawę  dokonywania  wydatków  przez Zespół Szkół w Iwoniczu-Zdroju w granicach  kwot w nim określonych,  zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

§ 3. Wykonanie  zarządzenia  powierza się Dyrektorowi  Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju  , a nadzór  nad jego wykonaniem  Skarb- nikowi Gminy  .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W IWONICZU-ZDROJU

Stan  na dzień 1  stycznia  2014


 

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

0830

Wpływy z usług

53  000,00 zł.

Razem rozdział :  80148

53 000,00 zł.

Razem dział :  801

53 000,00 zł.

Ogółem dochody

53  000,00 zł.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

73  084,00 zł.

3240

Stypendia dla  uczniów

1 860,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

863  000,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

67  900,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

171  880,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

24  500,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 600,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14  950,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 860,00 zł.

4260

Zakup energii

66  800,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

3 900,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

8 000,00 zł.

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci  telefonicznej

500,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

1 440,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

800,00 zł.

4430

Różne opłaty i składki

1 060,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

69  478,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 200,00 zł.

Razem rozdział :  80101

1 376 312,00 zł.

80110

 

Gimnazja

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

37  600,00 zł.

3240

Stypendia dla  uczniów

1 050,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

332  800,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30  850,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

68  000,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 700,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

700,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 500,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 050,00 zł.

4260

Zakup energii

34  300,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

1 985,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

3 900,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

720,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00 zł.

4430

Różne opłaty i składki

420,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22  000,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 660,00 zł.

Razem rozdział :  80110

554 935,00 zł.

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

700,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

55  200,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 500,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10  263,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 463,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 790,00 zł.

4220

Zakup środków żywności

53  000,00 zł.

4260

Zakup energii

12  400,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

690,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

1 100,00 zł.

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

240,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 188,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

200,00 zł.

Razem rozdział :  80148

143 934,00 zł.

Razem dział :  801

2 075 181,00 zł.

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

6 099,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

56  880,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 980,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11  480,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 636,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

700,00 zł.

4260

Zakup energii

1 200,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

400,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 890,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

284,00 zł.

Razem rozdział :  85401

86 349,00 zł.

Razem dział :  854

86 349,00 zł.

Ogółem wydatki

2 161 530,00 zł.

 [1]Zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.