Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Zarządzenie Nr 011.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Na podstawie art. 249 ust. 1  pkt. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) w związku z uchwałą  Nr XLI/285/2013 Rady  Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy  Iwonicz-Zdrój  na rok 2014

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach  dochodów i wydatków  oraz  planu  finansowego dla   Gminnego  Ośrodka

Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan  finansowy, o którym  mowa w § 1 stanowi  podstawę  dokonywania  wydatków  przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwonicz-Zdroju w granicach  kwot w nim określonych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

§ 3. Wykonanie  zarządzenia  powierza się Dyrektorowi  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju  , a nadzór  nad jego wykonaniem  Skarbnikowi  Gminy  .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


 

 

GMINNY OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ W IWONICZU-ZDROJU

Stan  na dzień 1  stycznia  2014


 

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

852

 

 

Pomoc społeczna

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki
na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

3 567 500,00 zł.

Razem rozdział :  85212

3 567 500,00 zł.

85213

 

Składki na  ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za  osoby pobierajace  niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za  osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

6 100,00 zł.

2030

Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

13  100,00 zł.

Razem rozdział :  85213

19 200,00 zł.

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

2030

Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

147  900,00 zł.

Razem rozdział :  85214

147 900,00 zł.

85216

 

Zasiłki stałe

 

2030

Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

95  900,00 zł.

Razem rozdział :  85216

95 900,00 zł.

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

2030

Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

94  260,00 zł.

Razem rozdział :  85219

94 260,00 zł.

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

25  700,00 zł.

Razem rozdział :  85228

25 700,00 zł.

Razem dział :  852

3 950 460,00 zł.

Ogółem dochody

3 950 460,00 zł.

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

852

 

 

Pomoc społeczna

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  od  innych jednostek
samorządu terytorialnego

143  100,00 zł.

Razem rozdział :  85202

143 100,00 zł.

85204

 

Rodziny zastępcze

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  od  innych jednostek
samorządu terytorialnego

24  000,00 zł.

Razem rozdział :  85204

24 000,00 zł.

85205

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00 zł.

Razem rozdział :  85205

3 000,00 zł.

85206

 

Wspieranie rodziny

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 350,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19  440,00 zł.

Razem rozdział :  85206

23 290,00 zł.

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki
na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

700,00 zł.

3110

Świadczenia społeczne

3 412 475,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

91  947,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 600,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

66  078,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 447,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00 zł.

4260

Zakup energii

5 000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

1 000,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 800,00 zł.

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00 zł.

Razem rozdział :  85212

3 607 547,00 zł.

85213

 

Składki na  ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za  osoby pobierajace  niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za  osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

19  200,00 zł.

Razem rozdział :  85213

19 200,00 zł.

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

3110

Świadczenia społeczne

242  900,00 zł.

Razem rozdział :  85214

242 900,00 zł.

85216

 

Zasiłki stałe

 

3110

Świadczenia społeczne

95  900,00 zł.

Razem rozdział :  85216

95 900,00 zł.

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

3 000,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

331  549,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

26  000,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

63  690,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 063,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 380,00 zł.

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00 zł.

4260

Zakup energii

13  000,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

500,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

21  000,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

3 000,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

4 000,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9 600,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 000,00 zł.

Razem rozdział :  85219

500 782,00 zł.

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 500,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

74  840,00 zł.

Razem rozdział :  85228

83 340,00 zł.

85295

 

Pozostała działalność

 

3110

Świadczenia społeczne

90  000,00 zł.

Razem rozdział :  85295

90 000,00 zł.

Razem dział :  852

4 833 059,00 zł.

Ogółem wydatki

4 833 059,00 zł.

 [1]Zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.