biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyInformacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Zarządzenie Nr 003.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego jednostek podległych Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r

Na podstawie art. 249 ust. 1  pkt. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]))w związku z uchwałą  Nr XLI/285/2013 Rady  Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy  Iwonicz-Zdrój  na rok 2014

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz planu finansowego dla Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan  finansowy, o którym  mowa w § 1 stanowi  podstawę  dokonywania  wydatków  przez Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu w granicach  kwot w nim określonych,  zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

§ 3. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się Dyrektorowi  Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu  , a nadzór  nad  jego wykonaniem

Skarbnikowi Gminy .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal


 

 

GIMNAZJUM  PUBLICZNE W IWONICZU

Stan  na dzień 1  stycznia  2014


 

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

Brak danych spełniających  podane kryteria

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa

Kwota [zł]

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1

2

3

4

5

801

 

 

Oświata i wychowanie

 

80110

 

Gimnazja

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń

72  875,00 zł.

3240

Stypendia dla  uczniów

2 100,00 zł.

4010

Wynagrodzenia  osobowe pracowników

810  150,00 zł.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

60  000,00 zł.

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

166  200,00 zł.

4120

Składki na Fundusz Pracy

23  200,00 zł.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00 zł.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16  460,00 zł.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 680,00 zł.

4260

Zakup energii

74  500,00 zł.

4270

Zakup usług remontowych

4 500,00 zł.

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00 zł.

4300

Zakup usług pozostałych

5 520,00 zł.

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci  telefonicznej

500,00 zł.

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonar-
nej  publicznej sieci  telefonicznej.

1 000,00 zł.

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00 zł.

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00 zł.

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

49  024,00 zł.

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 075,00 zł.

Razem rozdział :  80110

1 297 884,00 zł.

Razem dział :  801

1 297 884,00 zł.

Ogółem wydatki

1 297 884,00 zł.

 [1]Zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.