biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Określenie zasad korzystania z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój

Określenie zasad korzystania z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój

Uchwała Nr XLIII.294.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad korzystania z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 40 ust. 2  pkt. 4  i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sale gimnastyczne, inne pomieszczenia i urządzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój są obiektami użyteczności publicznej, mającymi  za zadanie upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, aktywnego spędzania wolnego czasu, jak również służącymi zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2.  Sale gimnastyczne, inne pomieszczenia i urządzenia są obiektami przeznaczonymi do realizacji obowiązkowego programu w zakresie wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej, jak również organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.

§ 2. 1. Ustala się zasady korzystania z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój, zwanych dalej obiektami oświatowymi.

2. Sale gimnastyczne, inne pomieszczenia i urządzenia udostępnia się:

a) mieszkańcom gminy,

b) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy, mające charakter użyteczności publicznej oraz własne działania statutowe na rzecz mieszkańców gminy,

c) osobom fizycznym lub prawnym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.

3.  Korzystanie z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń odbywa za na podstawie ustalonych regulaminów opracowanych przez Zarządców obiektów oświatowych.

4.  Korzystanie z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń jest odpłatne, odbywa się za pisemną zgodą Zarządcy obiektu oświatowego, a uzyskane środki finansowe są dochodami budżetu Gminy.

5. Z opłat zwalnia się:

a) organizatorów imprez zleconych przez Gminę,

b) organizatorów imprez charytatywnych, patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Burmistrzem Gminy Iwonicz-Zdrój,

c) uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych,

d) dzieci i młodzież korzystającą ze świetlic gminnych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój ,

e) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w celu realizacji ich zadań statutowych.

§ 3. Określa się sposób ustalania opłat za wykorzystywanie sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w obiektach oświatowych stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, a to:

a) wysokość opłat ustala Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój na wniosek Zarządców obiektów oświatowych w formie zarządzenia,

b) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat, powinna uwzględniać pełne koszty utrzymania danej sali gimnastycznej z uwzględnieniem kosztów w sezonie letnim i zimowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/32/02 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad korzystania z sal gimnastycznych  oraz uchwała Nr XIV/124/03 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z sal gimnastycznych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak