Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 003.K.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art.33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. ,poz. 594 z póź. zm.) i art. 19 ust. 4  i 8  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z póź.zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia w dniu 03.02.2014 r.  egzaminu kończącego służbę przygotowawczą – pracownika Doroty Bogusz w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, w następującym składzie:

1) Pan Paweł Pernal,

2) Pani Anna Malik-Borowska,

3) Pan Robert Niemczyk,

4) Pani Dorota Kilar.

§ 2. Zasady i tryb pracy Komisji określa Zarządzenie Nr 020.K.2013 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą sporządzenia i podpisania oraz przedstawienia Burmistrzowi Gminy  protokołu z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy

Paweł Pernal