Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XL/ 2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

Protokół Nr XL/ 2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

Protokół Nr XL/ 2013

Z obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
12 grudnia 2013r. w gabinecie Burmistrza w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 16.00. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecni na sesji Pani Anna Wołtosz, Pan Krzysztof Józefowicz, Pan Waldemar Niemczyk. Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady otworzył obrady XL sesji.

Powitał obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Radnych Rady Miejskiej. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

  1. Otwarcie

  2. Podjęcie uchwal w sprawie:

  3. zmiany w uchwale budżetowej na 2013r.,

  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2022,

  5. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia części zadań z zakresu Powiatu Krośnieńskiego.

Zmiana została wprowadzono do porządku obrad w głosowaniu: 12 za. Porządek ze zmianą został przyjęty jednogłośnie 12 za.

Ad. 2 Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. zmiany w uchwale budżetowej na 2013r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Opinia Komisji BiF do projektu uchwały jest pozytywna .

Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały.

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian: Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 144 459 zł. Kwota 60 933 zł to środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota 83 526 to środki jakie zgodnie z zawartą umową gmina ma otrzymać w roku 2013 na realizację projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 w szkole podstawowej w Lubatowej jako oddział przedszkola Gminnego w Iwoniczu. W każdym roku zostanie utworzona 18 osobowa grupa dzieci 4  letnich. Oprócz całodziennej opieki nauczycielskiej dzieci będą miały dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej. Zostanie zapewnione całodzienne wyżywienie dla dzieci oraz zostaną zakupione wyprawki dla każdego dziecka. Planuje się również wyposażyć salę w meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Zwiększenie planu wydatków związane jest z otrzymanymi dochodami. Kwotę 56 933 proponuje się przeznaczyć na pozostałą działalność w Oświacie, kwotę 4000 zł na zakup oraz transport żywności dla osób potrzebujących. Gmina Iwonicz-Zdrój we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie oraz Parafialnymi Oddziałami Akcji Katolickiej, działającymi przy każdej parafii na terenie gminy, realizuje „Program dostarczania żywności najuboższej ludności UE”. Gmina Iwonicz-Zdrój partycypuje w kosztach rozdysponowania artykułów spożywczych, przekazywanych przez Bank Żywności oraz organizuje transport tych artykułów do poszczególnych miejscowości. Członkowie Akcji Katolickich rozprowadzają otrzymane artykuły wśród osób potrzebujących. Natomiast kwotę 83 526 złotych w całości na realizację projektu „Dzieci Przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”. Proponuje się również zmianę przeznaczenia kwoty 4  000 zł polegającą na zmniejszeniu planu usług remontowych związanych z oświetleniem a zwiększenie planu na zakupach.

Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta 12 za.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady.

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2022,

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pani radna Dorota Świstak pytała, czy środki ze sprzedaży majątku w Iwoniczu-Zdroju zostaną wykorzystane w Iwoniczu-Zdroju. Pan Burmistrz poinformował, że środki będą wykorzystane w Iwonicz-zdroju zgodnie z potrzebą i wolą Rady. Następnie Pan Burmistrz omówił konstrukcję zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2013r, przygotowanej do uchwalenia przed projektem budżetu Gminy, zmiany w prognozie dla 2014r., oraz propozycje do projektu uchwały budżetowej na 2014r. w tym planowane wydatki majątkowe. Proponuje się wykonanie kanalizacji i remonty dróg gminnych remonty obiektów gminnych i rewitalizację zabytkowego centrum uzdrowiska ogółem na kwotę 8 501 201 zł, w tym 5 374 366 zł na rewitalizację zabytkowego centrum uzdrowiska. Rewitalizacja, jest wyłączona ze współczynników finansowych, będzie finansowana zaliczkowo zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim. Jest to jedyna szansa, aby zrealizować ten projekt. Nie ma w projekcie budżetu i w prognozie finansowej gminy modernizacji domów ludowych. Następnie Pan Skarbnik wyjaśnił sprawę przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz potrzebę zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 255 000 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie tej inwestycji. Pani Świstak zwróciła uwagę, że w projekcie uchwały nie ma zadań związanych ze sportem oraz budową w Iwoniczu-Zdroju placu zabaw dla dzieci. Pan Burmistrz poinformował, że rewitalizacja obejmuje zadania tj: budowę placu zabaw dla dzieci, budowę ścieżek, odbudowę wszystkich placów w centrum Iwonicza Zdroju, wymianę ogrodzeń na Pl. Dietla oraz montaż fontanny. Wszystkie zadania inwestycyjne, są uzgodnione z konserwatorem zabytków. Realizacja tych zadań, będzie wymagać dużej dyscypliny finansowej i dużej dyscypliny z zachowaniem wszystkich terminów w realizacji poszczególnych zadań. Przewodniczący Rady podkreślił, że właśnie ma duże obawy, w zakresie zachowania terminów oraz obawy, co do odpowiedniego nadzoru budowlanego w realizacji tego projektu. Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że nadzór budowlany będzie mógł prowadzić uprawniony inspektor d.s konserwatorskich. Zakończenie i rozliczenie inwestycji następuje w czerwcu 2015r. Pan Krukar pytał, z jakiego źródła pochodzą dochody, o które zwiększa się plan dochodów budżetowych, w tym dochodów bieżących. Pan Skarbnik wyjaśnił, że jest to dotacja Wojewody, na wydatki związane z wykonywaniem zadań z opieki społecznej. Pan Przewodniczący Rady pytał w sprawie sprzedaży nieruchomości planowanych w 2014r. i planowanych środków, ze sprzedaży nieruchomości dla SU Górnik. Pan Burmistrz wyjaśnił, że kwoty założone w prognozie finansowej gminy, są to kwoty szacunkowe wyliczone po przekształceniu użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności dla SU Sanwit. Omówiono również kwestię usunięcia zbiorników wodnych z działki położonej koło SU Górnik. Przewodniczący Rady ma obawy, że nie damy rady wykonać zaplanowanych inwestycji w 2014r. Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 11, 8 za, przeciw 1, wstrz. się 2.

  1. przyjęcia części zadań z zakresu Powiatu Krośnieńskiego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Przyjmuje się do prowadzenia w roku 2014, część zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego, polegających na zimowym utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój (8,5 km). Realizacja zadania, nastąpi na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Iwonicz – Zdrój, a Powiatem Krośnieńskim. Z-ca Burmistrza poinformował, że utrzymanie chodników, będzie prowadził ZGK sprzętem zakładu. Innych uwag nie zgłaszano.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosujących 11, 11 za.

Ad. 3 Zamkniecie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 18.00.

Protokołowała DBorek Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak