Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLI 2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Protokół Nr XLI 2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Protokół Nr XLI 2013

Z obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
30 grudnia 2013r., w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady otworzył obrady XLI sesji.

Powitał wszystkich obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Radnych Rady Miejskiej, Radnego Powiatu Pana Marka Bliżyckiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektora GOPS, GOK, oraz mieszkańców Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,

 3. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. zmian w uchwale budżetowej na 2013r,

  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2022,

  3. uchwały budżetowej na 2014r.

– przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– odczytanie opinii komisji stałych,

– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

 1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

 2. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 3. Zamknięcie sesji.

Burmistrz Gminy do porządku obrad zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia dwóch projektów uchwał w sprawie :

 1. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok – projekt został wprowadzony w pkt 5) jednogłośnie 15 za.

 2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. – projekt został wprowadzony w pkt 6) jednogłośnie 15 za.

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie 15 za.

 

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,

Pani Sekretarz Gminy przedstawiła informację, nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację, o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy ww okresie. Pan Burmistrz szczegółowo poinformował, o spotkaniach, i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje, te stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww temat nie podjęto.

Ad. 3 Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2013r,Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, w którym proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych i zwiększenie planu wydatków budżetowych o tą samą  kwotę 523 525,16zł. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 14, wstrz. się 1.

 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2022,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pan Skarbnik i Pan Burmistrz udzielili odpowiedzi Pani Radnej Dorocie Świstak w sprawie zwiększonych dochodów z opłaty uzdrowiskowej i z podatku od nieruchomości, prognozując, że dochody z 2013r. proporcjonalnie będą wyższe w roku 2014 oraz 2015.

Innych uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 15, za 13, wstrz. się 2.

 

 1. uchwały budżetowej na 2014r.

przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej na 2014r., z autopoprawkami Burmistrza Gminy, wniesionymi zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, – Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnej opinii do projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2014r.

odczytanie opinii komisji stałych, – Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej tj: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju Gminy, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej i Komisji Rewizyjnej odczytali pozytywne opinie do projektu uchwały budżetowej na 2014r. Komisja Statutowa i Komisja Uzdrowiskowa nie wydały opinii w przedmiotowej sprawie, ze względu na brak quorum.

Pan Burmistrz odczytał autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2014r. Radni otrzymali poprawiony tekst ww projektu uchwały.

– dyskusja nad projektem uchwały budżetowej –W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej głos zabrali: Przewodniczący Rady przekazał, że jest to ósmy budżet wspólnej współpracy w tych dwóch kadencjach. Jest mu przykro, że będzie głosował przeciw uchwale budżetowej. Dlatego bo jest pełen obaw, co do realizacji tego budżetu. Kiedy zostały wprowadzone projekty modernizacji dwóch domów ludowych i rewitalizacja parku zdrojowego, też był pełen obaw realizacji tych zadań i dlatego głosował przeciw. Następnie nawiązał do MPZP „Iwonicz 7, podkreślił, że w tej kadencji udało się po trzech latach załatwić problem z wiatrakami, niezależnie od tego, co dalej w tej sprawie się wydarzy. Powracając do projektu budżetu na 2014r. podkreślił, że jeżeli ten budżet nie wyjdzie w realizacji, to państwo radni nie będzie już tłumaczenia, że nie wiedzieliśmy nad czym głosujemy, bo po dyskusjach na poprzedniej sesji i na komisjach doskonale wiemy nad czym głosujemy. Podkreślił, że nie mamy majątku, nie mamy aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w Iwoniczu-Zdroju, poza tym, były zwroty nieruchomości i dzisiaj atrakcyjność tej działki maleje. Natomiast propozycja zamiany mieszkania, to żaden majątek. Obawia się, że tych środków nie zdobędziemy. Ponadto Przewodniczący Rady ma obawy, że Wydział Infrastruktury nie zachowa terminów w realizacji tych projektów i wtedy wszystko się rozpadnie. Chyba, że Marszałek Województwa przesunie termin zakończenia inwestycji na kolejny rok. Przykładem powolnego działania Wydziału jest sprawa remontu socjalnego mieszkania. Następnie Przewodniczący Rady podkreślił, że czasie wyborów obiecywano mieszkańcom, że w sołectwach wykona się remonty domów ludowych. W Lubatowej zadbano o remont domu ludowego, a w Iwoniczu nie zadbaliśmy o remont budynku, ani o wykonanie windy do punktu lekarskiego. W 2015 r. wchodzi dyrektywa UE i możemy stracić punkt lekarski. Uważa, że budżet jest wirtualny. W budżecie zadaniowym, drogi o takich samych parametrach technicznych, są wycenione w różnych kwotach i nie łudzi się, że wiele dróg z tego projektu nie uda się wykonać. Poza tym, jak się zawali w terminach wykonywanie rewitalizacji, to nie będzie powrotu, nie będzie skąd przenieść środków, majątku nie ma i nie będzie szans na realizację budżetu. Ale chciałby się mylić. Życzy Panu Burmistrzowi powodzenia w wykonaniu tego budżetu.

Pan Burmistrz – zgadza się, że mogą być wątpliwości, co do wykonania budżetu, bo budżet to plan roczny. Budżet pokazany jest w dwóch wersjach, po to, aby było dokładnie widać, co chcemy realizować i te zadania przedstawia wersja zadaniowa budżetu. Odnośnie wartości kosztorysowych remontu dróg, wyjaśnił, że te wartości nie mogą być równe, ze względu na różne parametry techniczne dróg i różne technologie remontu dróg. W sprawie sprzedaży majątku, ten budżet zdecydowanie się różni od poprzedniego budżetu. Natomiast przy rozliczeniu budżetu za 2013r. istnieje prawdopodobieństwo, że do sprzedaży tego majątku nie musi dojść. Odnośnie obaw o realizację tego budżetu Burmistrz zadeklarował, że w urzędzie zrobimy wszystko, aby jak najlepiej zorganizować prace, przetargi i dyscyplinę wydawania pieniędzy w celu wykonania tego budżetu. Współczynniki do jakich ustawa nas obliguje, są spełnione i budżet jest zamknięty. Podkreślił, że inwestycje wykonane w Iwoniczu-Zdroju, nie przez wszystkich są doceniane, ale wykonanie tych inwestycji spowodowało, że Iwonicz-Zdrój się zmienił i nasza Gmina się rozwija. Uważa, że ten budżet jest dobrym rozwiązaniem i jesteśmy wstanie go wykonać.

Pan Andrzej Kuliga obawia się o przychody budżetu gminy o wykonanie rewitalizacji w jednym sezonie. Uważa, że rewitalizacja nie wniesie takiego efektu, jak sobie wyobrażamy. To nie są rozwiązania daleko idące, to nie będą nowe produkty lecznicze, tylko powstaną małe alejki spacerowe. Natomiast podkreślił, że z niesmakiem odbiera się brak wykończenia wykonywanych inwestycji. Przykładem tego jest sala w domu ludowym w Iwoniczu. Jest wyremontowana, a zaplecze kuchenne pozostaje niewyremontowane, przypomina lata 70-te. Kolejne zadanie to wykonane ścieżki spacerowe koło basenu, a poniżej rozwalający się basen. Następnie Pan Radny Kuliga zwrócił uwagę, na opóźniony termin przygotowania projektu budżetu do uchwalenia, na ostatnią chwilę.

Pani Dorota Świstak potwierdziła obawy przedstawione przez Pana radnego Kuligę. Prosiła o wyjaśnienie, jaki jest zamiar wymiany mieszkania na dom jednorodzinny. Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnych. Poinformował, że projekt budżetu został przygotowany późniejszym terminie, dlatego, że czekaliśmy na zmianę ustawy o finansach publicznych. Zmiana ustawy dała możliwość wprowadzenia do budżetu inwestycji rewitalizacja parku zdrojowego przy jednoczesnym zachowaniu wskaźników finansowych. Odnośnie zadań niedokończonych, to prawda, ale żeby wykonać wspomniane zadania, to trzeba jeszcze kilku budżetów. Odnośnie sprzedaży majątku, czy propozycji zamiany nieruchomości, podkreślił, że o tych sprawach będziemy rozmawiać w terminie późniejszym.

Pan Radny Boczar uważa, że remont ul. Piwarskiego też nie został do końca wykonany, nie zamontowano kratki ściekowej, następnie przy kolejnym zadaniu nie dokończono prac przy źródle Adolfa i źródle Czesława, nie zamontowano lamp. Pan Burmistrz poinformował, że remont ul Piwarskiego został wykonany wg zamówienia. Owszem są sprawy, które wymagają poprawienia tj poprawa oświetlenia, odprowadzenie deszczówki, ale to są następne inwestycje, które wymagają zaangażowania środków. Natomiast, co do rewitalizacji to jest przekonany, jeżeli wykonamy plac za muszlą, to będzie inwestycja zauważalna dla kuracjuszy i turystów, poprawi się estetyka i zwiększy się o 1 km teren spacerowy w centrum miasta.

Pan Krukar Stanisław uważa, że w budżecie za mało środków zaplanowano na modernizację ul. Denisa, natomiast duże kwoty są na utrzymanie Urzędu Gminy, na wyjazdy służbowe i delegacje. Prosił o oszczędne wydatkowanie tych środków oraz o zabezpieczenie środków na przyłącza kanalizacyjne w Iwonicz-Zdroju. Pan Burmistrz wyjaśnił sprawę zaplanowanych środków na remonty dróg, poinformował, że kosztorysy na ten cel mogą ulec zmianie, będą poprawiane, wydatki na utrzymanie Urzędu będą wykonywane oszczędnie, a dofinasowanie przyłączy kanalizacyjnych będzie rozpatrywane w lutym.

Pani Dorota Świstak pytała, czy będzie możliwość wykonania i bezpłatnego przekazywania folderów o Iwoniczu-Zdroju kuracjuszom zainteresowanym naszym uzdrowiskiem. Pan Burmistrz poinformował, że będzie taka możliwość, środki na wykonie folderów zaplanowane są w projekcie współpracy Polski z Ukrainą. Pan Krukar Stanisław podkreślił, że wykonanie rewitalizacji należy dopilnować i wykonać w sposób rzetelny. Natomiast co do budżetu, to zawsze by się chciało więcej.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że Iwonicz-Zdrój może być zadowolony z budżetu, ale Iwonicz nie jest zadowolony. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały budżetowej na 2014r. pod głosowanie. W Wyniku głosowania, uchwała została podjęta, głosujących 15, za 10, przeciw 4, wstrz. się 1.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy w obradach. W przerwie między obradami odbyło się spotkanie opłatkowe. W spotkaniu udział wzięli Ks. Andrzej Chmura i Ks. Kazimierz Giera. Po spotkaniu opłatkowym Przewodniczący Rady wznowił obrady.

Cd. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Janusz Turek Skarbnik Gminy, odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnej opinii do projektu uchwały.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej tj: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju Gminy, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej i Komisji Rewizyjnej odczytali pozytywne opinie do projektu uchwały budżetowej na 2014r. Komisja Statutowa i Komisja Uzdrowiskowa nie wydały opinii w przedmiotowej sprawie, ze względu na brak quorum. Poprawki do projektu uchwały zostały wprowadzone zgodnie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Innych uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 10 przeciw 4.

 

 1. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Burmistrz poinformował w sprawie zarejestrowanych podmiotów, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Innych uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

 1. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia w sprawie zmiany uchwały ww sprawie, podjętej na poprzedniej sesji. W Regulaminie udzielania dotacji celowych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, uchyla się w § 7 ust. 5 o treści: „W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego”. Ten zapis zostaje uchylony. Uwag nie zgłaszano. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 14, za 14.

Ad. 4 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Pan Szajna Kazimierz prosił o naprawę zjazdu do drogi.

Pani Świstak prosiła o spowodowanie zaniechania wysypywania do lasu odpadów komunalnych pochodzących z pieca.

Pan Kuziemka Kazimierz prosił o przekazanie do wiadomości mieszkańcom nowego harmonogramu wywozu śmieci.

Pan Kuliga Andrzej zgłosił sprawę regulacji oświetlenia ulicznego w odpowiednich godzinach. Pan Burmistrz prosił o zgłaszanie problemów z oświetleniem drogą mailową do Urzędu Gminy.

Pan Boczar Rajmund zgłosił, że nie otrzymał odpowiedzi na pismo wystosowane w dniu
29 listopada 2013r, oraz poinformował, że ponownie zegar na wieży bazarowej nie chodzi.

Pan Burmistrz poinformował, że Pan Bączek będzie nakręcał zegar, a odpowiedź na pismo przekaże w najbliższym czasie, zgodnie z kpa za 30 dni.

Pan Z-ca Burmistrza poinformował o firmie, która wygrała przetarg na wywóz śmieci, oraz w terminie do połowy stycznia zostaną wydrukowane nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy na 2014r., cena wywozu i składowanie odpadów nie ulega zmianie.

Pan Rogowski mieszkaniec Iwonicza-Zdroju zabrał głos w sprawie budżetu gminy na 2014r., stwierdził, że za mało środków jest na remont Al.Jana Pawła II, oraz, że budżet gminy wg niego jest wirtualny, krzywdzący dla Iwonicza-Zdroju i Iwonicza, pytał czy jest potrzebna rewitalizacja parku, uważa, że należy dbać o Iwonicz-Zdrój jako perłę uzdrowiska.

Pan Burmistrz wyjaśnił Panu Rogowskiemu, jakie zadania zawiera projekt rewitalizacji, który dofinansowany jest w 80 % ze środków z zewnątrz. Budżet zdecydowanie jest pro Iwonicza-Zdroju, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Podkreślił, że Pan Rogowski w swojej wypowiedzi zaprzecza sam sobie. Projekt rewitalizacji był przedstawiany na zebraniu mieszkańców i nie było głosów przeciw. Uważa, że rewitalizacja dla Iwonicza-Zdroju jest potrzebna i cieszy się, że budżet został uchwalony i bardzo by chciał, aby w tym zakresie został wykonany.

Pani Świstak zgłosiła, że mieszkańcom brakuje ścieżek spacerowych i rowerowych.

Pan Kuliga zgłosił potrzebę wykonania remontu drogi do lasu Grabińskiego, która w lecie i zimie spełniałaby funkcje turystyczne i rekreacyjne.

Pan Kuliga pytał, czy w Iwoniczu zamierza ktoś otworzyć fermę kur. Pan Z-ca Burmistrza potwierdził, że jest zainteresowanie tą sprawą, aby w zabudowaniach po byłym gospodarstwie rolnym w Iwoniczu powstała ferma kur lub hodowla trzody chlewnej.

Ad. 5 Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XLI sesji o godz. 14.40.

Protokołowała D.Borek Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak