Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLII/ 2013 z dnia 15 stycznia 2014r.

Protokół Nr XLII/ 2013 z dnia 15 stycznia 2014r.

Protokół Nr XLII/ 2013

Z obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
15 stycznia 2014r. w gabinecie Burmistrza w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 7.30 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Pan Waldemar Niemczyk. Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady otworzył obrady XLII sesji.

Powitał obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka
Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Radnych Rady Miejskiej. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

  1. Otwarcie

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zapewnienia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, osobom, które własnym staraniem nie mogą sobie tego zapewnić.

  3. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 14 za.

Pan Burmistrz prosił o zabranie głosu Panią Dyrektor GOPS. Pani Iwona Wójcik-Dróciak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały ww sprawie:– poinformowała, że zdniem 31 grudnia 2013 r. wygasła ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania”. W dniu 17 grudnia 2013 r. została ogłoszona Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Przyjęty Program przewiduje możliwość objęcia uczniów, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji pomocą w formie posiłków, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ponadto warunkiem uprawniającym do w/w form wsparcia jest kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania. W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym że udział środków własnych gminy nie może wynosić mniej niż 20 % przewidywanych kosztów realizacji zadania. W związku z tym, że Uchwała Rada Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. nie może stanowić źródła powszechnie obowiązującego prawa. Zatem, aby Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywania” mogły być objęte osoby i rodziny, których dochód przekracza 100 % kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, niezbędne jest podjęcie uchwały:- podwyższającej kryterium dochodowe do poziomu 150 % kryterium, do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Stwierdził, że będzie to kolejne zadanie własne gminy, scedowane przez państwo do realizacji przez samorządy, bez pełnego dofinansowania. Pan Burmistrz przedstawił sytuację dożywiania dzieci i osób, prowadzonego przez stołówki szkolne na terenie Gminy.

Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 14, za 14, uchwała została podjęta.

Ad. 2 Zamkniecie obrad sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 7.55.

Protokołowała : DBorek Przewodniczący Rady Bogusław Dmytrak