Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXXIX/ 2013 z dnia 26 listopada 2013r.

Protokół Nr XXXIX/ 2013 z dnia 26 listopada 2013r.

Protokół Nr XXXIX/ 2013

Z obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
26 listopada 2013r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 13.00. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady otworzył obrady XXXIX sesji.

Powitał wszystkich obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Radnych Rady Miejskiej, Radnego Powiatu Pana Stanisława Kenara, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektora ZGK, GPL, oraz mieszkańców Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,

 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII z sesji Rady Miejskiej,

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. zmian w uchwale budżetowej na 2013r,

  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2020,

  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego,

  4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

  5. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014r.

  6. uchylenia uchwał własnych,

  7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r.,

  8. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r.,

  9. nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju,

  10. przystąpienia do realizacji projektu ”Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” finansowanego z programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2007-2013.

 5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 6. Zamknięcie sesji.

 

Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie pod obrady projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt został wprowadzony w pkt 11) w głosowaniu głosujących 15, za 15.

Porządek obrad z wprowadzoną zmianą został przyjęty w głosowaniu głosujących 15, za 15.

 

Ad. 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,

Na wstępnie poproszono o zabranie głosu Pana Z-cę Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Krośnie. Pan Z-ca Dyrektora podziękował, za zaproszenie na sesję i rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup nowego ambulansu sanitarnego, dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, po kasacji karetki uszkodzonej w wypadku drogowym. Przedstawił sytuację finansową Pogotowia, poinformował, że za zgromadzone środki z ubezpieczenia oraz z pomocy samorządów, dokonają zakupu nowego ambulansu. Pan Krukar pytał o koszt ambulansu. Pan Z-ca Dyrektora przekazał, że po przetargu, koszt ambulansu bez wyposażenia wynosi 196 000 zł. Wyposażenie karetki podczas wypadku nie uległo zniszczeniu i zostanie wykorzystane w nowym ambulansie.
Po procedurach rejestracyjnych i zamontowaniu wyposażenia ratunkowego, pojazd zostanie przekazany do eksploatacji.

Następnie Pani Sekretarz Gminy przedstawiła informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy ww okresie. Pan Burmistrz szczegółowo poinformował o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww temat nie podjęto.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII z sesji Rady Miejskiej,

Protokół nr XXXVIII z sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2013r. został przyjęty w glosowaniu, głosujących 15, za 15.

 

Ad. 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2013r,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 50 400 zł z tytułu kosztów obsługi długu. Następnie proponuje się przeznaczyć: kwotę 10 000zł, ze sprzedaży drewna w Lubatówce, na zakupy w Lubatówce, 12 000 zł na zakup samochodu służbowego w zamian za wyeksploatowanego Poloneza, 50 000 zł na wykonanie dokumentacji modernizacji Przedszkola Gminnego w Iwoniczu, 4500 zł zwiększyć dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Rymanowie, do którego uczęszczają dzieci z naszej gminy oraz 2 000 zł dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Iwoniczu, 5 000 zl dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego przez Samodzielne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie, 500 zł dla Policji na remont i wyposażenie sali szkoleniowej w Komendzie Miejskiej w Krośnie. Ponadto proponuje się zwiększyć kwoty przychodów z tytułu: wolnych środków o kwotę 11 143,82 zł i kredytu długoterminowego w wysokości 601 100 zł oraz zwiększyć kwoty rozchodów o kwotę 651 500 zł. Są to środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radny Stanisław Krukar prosił o wyjaśnienie przesunięcia środków, z zadania Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej gminie w wysokości 50 000 zł, na wykonanie dokumentacji modernizacji Przedszkola Gminnego w Iwoniczu. Podkreślił, że ma nadzieję, że nie zabraknie środków na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Iwoniczu-Zdroju. Pan Burmistrz wyjaśnił, że obecnie nie ma możliwości prawnych, aby planowane środki wykorzystać na kanalizację, dlatego część środków proponuje się przesunąć na wykonanie dokumentacji remontu Przedszkola w Iwoniczu. Ponadto poinformował, że jest możliwość pozyskania środków w NFOŚ na dofinansowanie budowy głównego kolektora sanitarnego, który należy wybudować w Iwoniczu w okolicy obwodnicy i na Turkówce w Lubatowej. Następnie radny Stanisław Krukar proponował wykreślić środki w wysokości 12 000 zł, na zakup samochodu i przeznaczyć je na inny cel. Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest potrzeba zakupu mniejszego i tańszego w eksploatacji samochodu w miejsce zużytego poloneza. Pani Radna Dorota Świstak pytała, jakie są na dzisiaj realne szanse, na uzyskanie proponowanego kredytu. Pan Burmistrz poinformował, że po przetargu będzie wiadomo jakie będą możliwości, na zaciągnięcie kredytu w br. Pan Kuliga proponował wykreślić środki w wysokości 30 600 zł, z w Wieloletniej Prognozy Finansowej na rewitalizację parku zdrojowego, z uwagi na roszczenia potomków z rodziny Załuskich, o odzyskanie nieruchomości położonych w Iwoniczu-Zdroju. Uważa, że inwestowanie w ten teren, mija się z celem, lepiej przeznaczyć te środki, na rozpoznanie roszczeń rodziny Załuskich.

Pan Burmistrz poinformował, że działania potomków z rodziny Załuskich trwają już od ok 15 lat. Omówił proces postępowania administracyjnego w sprawie odzyskania majątku przez rodzinę Załuskich. Z dokumentów złożonych u Wojewody wynika, że sprawa jest bardzo skomplikowana i raczej niemożliwa do rozpatrzenia na korzyść Załuskich, ze względu na brak dowodów własności posiadanych nieruchomości. Pani Świstak proponowała zebrać informacje od prywatnych osób, które otrzymują pisma ww sprawie. Pan Krukar prosił, o wyjaśnienie, jakie postępowanie toczy się w Warszawie w sprawie odzyskania majątku przez Załuskich. Pan Burmistrz wyjaśnił, że Urząd Gminy zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego o wyjaśnienie, na jakim etapie postępowania, jest sprawa odzyskania majątku przez Załuskich i dlatego mieszkańcy otrzymują pisma od Wojewody Podkarpackiego, o ponownym wszczęciu postępowania ww sprawie. Przewodniczący Rady pytał, ile kosztował dokument sporządzony przez firmę dot. budżetu. Następnie nawiązał do wieloletniej prognozy finansowej gminy na 2014r, gdzie proponuje się wprowadzić środk,i ze sprzedaży majątku w wysokości 1.281.113 zł. Pytał, czy uzyskamy taki majątek i czy dalej nas będzie obowiązywać zasada, że tylko przez dwa lata spłacamy kredyt i nic poza tym. Odnośnie rewitalizacji parku zdrojowego poinformował, że są pytania mieszkańców, „po co robimy tę rewitalizację”?. Pytał, co zrobimy w przyszłym roku, jeżeli braknie nam pieniędzy na utrzymanie szkół, jeżeli otrzymamy mniejszą subwencję i co będzie ze szkołami, czy będziemy je oddawać stowarzyszeniom, fundacjom, czy będziemy je likwidować?. Uważa, że najtańszym projektem do realizacji w przyszłym roku, byłby remont domu ludowego w Iwoniczu, gdzie obciążenie dla budżetu Gminy wyniosłoby ok 500 000 zł, natomiast projekt remontu domu ludowego w Lubatowej jest droższy. Prosił Radnych, aby zastanowili się nad wyborem projektów do realizacji, bo jeżeli w tym roku przejdzie projekt rewitalizacji z Iwonicza-Zdroju, a w przyszłym roku będzie mniej środków, to w Iwoniczu nic nie zrobimy, ani windy nie wykonamy w punkcie lekarskim. I co powiemy mieszkańcom?. Prosił radnych, aby się zastanowili nad czym głosują. Pan Burmistrz poinformował, że nie ma ryzyka, że braknie środków na utrzymanie szkół ani, że będziemy szkoły likwidować, czy przekazywać prywatnym osobom. Gmina ma pieniądze. Ale cały czas musimy mieć na uwadze, aby nie przekroczyć wysokości współczynników. Wyjaśnił, dlaczego proponuje się wykreślić dwa domy ludowe, a zostawić rewitalizację parku zdrojowego, ponieważ nowelizacja ustawy o finansach publicznych od grudnia br., pozwoli na realizację inwestycji finansowej ze środków UE w wysokości powyżej 60% kosztów. I taka inwestycja nie będzie brana pod uwagę do współczynników finansowych budżetu. Natomiast dofinansowanie do dwóch projektów modernizacji domów ludowych, jest niższe niż 60% kosztów. Ponadto na inwestycje w 2014r. możemy przeznaczyć środki w wysokości ok 2 000 000 zł i budżet przygotowujemy w kształcie budżetu zadaniowego z określeniem konkretnych zadań do wykonania. Natomiast, jeżeli zaistnieje jakiekolwiek ryzyko finansowe, to zrezygnujemy z realizacji zadań inwestycyjnych. Proponowane zmiany w uchwale budżetowej i zmiany w prognozie finansowej Gminy pozwolą budżet tak zaprojektować, żeby się zamknął i był możliwy do zrealizowania. Dzisiaj rezygnacja z projektu rewitalizacji centrum uzdrowiska byłaby błędem, bo takiej wysokości dofinansowania inwestycyjnego już nie będzie. Uważa, że należy poprawić wizerunek Iwonicza-Zdroju, w celu zwiększenia liczby przyjezdnych do uzdrowiska, kuracjuszy i turystów.

Przewodniczący Rady pytał Skarbnika Gminy, czy środki majątkowe, które zdobędziemy w 2014r. możemy wydatkować, czy tylko możemy ich przeznaczyć na spłatę kredytu. Podkreślił, jakie są potrzeby dofinasowania: do przedszkoli, do zadań sportu, wspomniał, że są uchwały nie zrealizowane m.in. uchwała dot. ustawienia lamp oraz poprawy nawierzchni na. ul. J.Pawla II. Nie wierzy, że od Państwa otrzymany dodatkowe środki na realizację zadań w Gminie, przykładem było finasowanie budowy boisk sportowych tzw. „orlików”, które w konsekwencji były wykonane kosztem gmin.

Pan Burmistrz podkreślił, że nad tym, co teraz debatujemy tj. nad projektem rewitalizacji, to są już fakty, ponieważ umowa na dofinansowanie projektu rewitalizacji centrum uzdrowiska na kwotę ponad 7 mln zł została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim, są określone harmonogramy realizacji poszczególnych zadań. Potem już może nie być takich pieniędzy.

Pan Skarbnik udzielił odpowiedzi Przewodniczącemu Rady nt. opracowania w sprawie budżetu wykonanego przez firmę. Poinformował, że jest to teoretyczne opracowanie, na podstawie przyjętych założeń do projektu budżetu. W pierwszej wersji do budżetu przyjęto do realizacji trzy projekty, obecnie przyjmujemy jedno założenie rewitalizację parku, żeby realizować to przedsięwzięcie niezbędne jest osiągniecie tych wskaźników, które podała firma. Aby osiągnąć te wskaźniki, jest niezbędne przedstawienie sprzedaży majątku w wysokości ok 1200000 zł. Na dzień dzisiejszy, nie można wskazać innego źródła finansowania, jakim jest kredyt, ponieważ zmiana ustawy jeszcze nie obowiązuje i na razie jest to teoretyczne rozwiązanie. Odnośnie spłaty kredytów, Skarbnik przekazał, że musimy je spłacać zgodnie z przyjętym harmonogramem. Spłaty do końca roku zostały zaplanowane w podwyższonej kwocie tj. 3 749 188 zł i dochodzimy do progu 15% możliwości spłaty kredytu, tego progu zgodnie z prawem nie możemy przekroczyć. Choćby Gmina miała więcej środków, to by nie mogła przeznaczyć na spłatę kredytów. Pan Burmistrz powtórzył słowa Pani Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, „że trzeba inwestować w Iwoniczu-Zdroju, tylko zgodnie z prawem”, i wszystko robimy, żeby tak było. Pan Kuliga zabrał głos w sprawie liczby przyjezdnych kuracjuszy, stwierdził, że liczba przyjezdnych kuracjuszy nie zależy od rewitalizacji parku, która wg niego, nie tworzy dodatkowego produktu lecznictwa uzdrowiskowego, ale liczba kuracjuszy zależy od ilości zakontraktowanych osób w NFZ. Ponadto Pan Kuliga zwrócił uwagę, na terminy dostosowania punktu lekarskiego w Iwoniczu do wymogów unijnych, które kończą się w 2016r. i punkt lekarski w największej miejscowości nie będzie wyremontowany. Pan Burmistrz odniósł się do wypowiedzi Pana Radnego, i poinformował, że termin dostosowania punktów podstawowej opieki zdrowotnej, do wymogów unijnych został przesunięty na dalsze lata. Pani Radna Dorota Świstak poparła wypowiedź radnego Kuligi. Uważa, że należy myśleć racjonalnie, i że drobnymi krokami też można dojść do konkretnych osiągnięć, nie chciałaby dzisiaj tak zagłosować, aby następni radni mieli obligatoryjnie przekazane wykonywanie tego zadania. Uważa, że Iwonicz-Zdrój małymi krokami może się rozwijać.

Radny Zając Stanisław nawiązał do wypowiedzi w sprawie wyboru do realizacji najtańszej inwestycji, jak domy ludowe, stwierdził, że każdy chciałby wykonać dane inwestycje w swojej miejscowości. Ale podkreślił, że nie bierzemy pod uwagę kryterium wysokiego dofinansowania inwestycji i kryterium potrzeby wykonania inwestycji w centrum uzdrowiska, przede wszystkim po to, aby poprawić wizerunek miasta. W poprzednich kadencjach zrobiliśmy inwestycje orlik, kanalizację, byliśmy zgodni, a w tej kadencji sytuacja się zmieniła, nie ma jedności. Następnie głos zabrał, Pan Kuliga i Pan Krukar radni uważają, że dzisiaj nie byłoby tej dyskusji, gdyby można było głosować nad każdym projektem oddzielnie. Przewodniczący Rady zamknął dyskusję na ww temat i podał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 9, przeciw 3, wstrz. się 3.

 

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013-2022,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów poinformował o pozytywnej opinii do projektu uchwały, wydanej przez Komisję.

Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 9, przeciw 3, wstrz. się 3.

 

 1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dotyczy udzielenia z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2013 r. pomocy finansowej w kwocie 5  000 zł dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup ambulansu sanitarnego. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, o pozytywnej opinii do projektu uchwały, wydanej przez Komisję.

Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 15.

 

 1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, gdzie postanawia się zaciągnąć w 2013 r. kredyt długoterminowy w kwocie 601 100 zł  w banku, którego wybór dokonany zostanie według zasad i w trybie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych. Kredyt w całości zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, o pozytywnej opinii do projektu uchwały, wydanej przez Komisję.

Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 9, wstrz. się 6.

 

 1. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Średnią cenę skupu żyta na rok podatkowy 2014 roku, określoną w wysokości 69,28 zł za 1  dt. w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku obniża się do kwoty 60.00 zł, która w 2014 roku przyjmowana będzie jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, o pozytywnej opinii do projektu uchwały, wydanej przez Komisję.

Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.

 

 1. uchylenia uchwał własnych,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Burmistrz i Pani Sekretarz Gminy udzielili wyjaśnień do projektu uchwały. Z uwagi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego, uchyla się uchwały w sprawie przyznawania nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Regulamin przyznawania nagród należy uchwalić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o działalności kulturalnej. Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 14, przeciw 1.

 

 1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r.,

Pan Kazimierz Szajna odczytał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej do projektu uchwały. Zgłosił wniosek, aby nie czytać programu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Szajny. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty, 14 za przeciw 1. Pan Rajmund Boczar prosił, o podanie składu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój. Pani Anna Wołtosz prosiła, o konkretną realizację Programu, poprzez likwidację punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy w celu zmniejszenia spożycia alkoholu. Pan Burmistrz podał Panu Boczarowi osobowy skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 13, przeciw 1, wstrzy. się 1.

 

 1. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2014r.,

Pan Kazimierz Szajna odczytał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej do projektu uchwały. Zgłosił wniosek, aby nie czytać programu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Szajny. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty 15 za. Uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 14, wstrzy. się 1.

 

 1. nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Anna Wołtosz poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Statutowej do projektu uchwały. Pan Dyrektor ZGK udzielił odpowiedzi radnemu Krukarowi, na temat przychodów zakładu z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej, określonych w niniejszym statucie. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 15.

 

 1. przystąpienia do realizacji projektu ”Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” finansowanego z programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Kazimierz Szajna odczytał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej do projektu uchwały.

Na temat wyjazdu samorządu Gminy Iwonicz-Zdrój do Tokaju, wypowiedzieli się Pani Świstak, Pan Burmistrz, Pan Szajna, Pan Krukar. Radni organizację tego wyjazdu ocenili bardzo negatywnie. Przewodniczący Rady. Ponadto Pan Burmistrz złożył wyjaśnienie do projektu uchwały w sprawie podjęcia współpracy, na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego, promocji kultury i turystyki uzdrowiskowej pogranicza.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 9, przeciw 1, wstrzy. się 5.

 

 1. udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uchwala się Regulamin, w którym określa się tryb postępowania, kryteria wyboru oraz zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych, na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych, do istniejącej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój sieci kanalizacji sanitarnej. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, o pozytywnej opinii do projektu uchwały, wydanej przez Komisję.

Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 15, za 15.

 

Ad. 5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących Gminy omówiono następujące sprawy:

– pismo Pana Jarosława Zygmunta w sprawie świetlicy w Lubatowej – skierowane do Radnych Rady Miejskiej, Radni przedstawili, propozycję adaptacji pomieszczeń w domu strażaka w Lubatowej na świetlicę młodzieżową,

– pismo Pana Stanisława Krukara dot. zmiany MPZP miasta Iwonicza-Zdroju,

– odśnieżania dróg i chodników w Gminie Iwonicz-Zdrój,

– budowy chodnika w Lubatowej, wykonania projektu budowy chodnika,

– zgłoszenia do rozbiórki domów znajdujących się w Iwoniczu, które zagrażają bezpieczeństwu,

– zabezpieczenia dostępu do budynku przy źródełku „Czesław” w Iwoniczu-Zdroju,

– założenia kraty na przepuście drogi ul. Zadwór.

– remontu ul. Denisa i ruchu samochodów po pl. Dietla,

– przeniesienia budowy strzelnicy dla Klubu Górnik w Iwoniczu-Zdroju na Górę Winiarską.

 

Ad. 6. Zamknięcie sesji.

Prot. DBorek Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak