biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XLIII/295/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 w związku z art. 101 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1)) Rada Miejska w Iwoniczu- Zdroju, uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju nie uwzględnia wezwania skierowanego przez Panią Urszulę S. do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7”, (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia 12.12.2013r poz.4246) i odmawia usunięcie naruszenia prawa.

§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zawiadomi Wzywającą o stanowisku zajętym przez Radę Miejską .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.