Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczySzkolenie obronne gminy w 2014 roku

Szkolenie obronne gminy w 2014 roku

Zarządzenie Nr 015.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie szkolenia obronnego gminy w 2014 roku.

Na podstawie art 18 ust. 4, art. 20 ust. 2, pkt 7  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2012 r. Nr 81, poz. 461 z późn. zm.[1])), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań szkoleniowych w 2014 roku ustala się Plan szkolenia obronnego gminy Iwonicz-Zdrój na 2014 rok.

§ 2. Plan szkolenia obronnego na 2014 rok określa szczegółowe przedsięwzięcia w tym zakresie.

§ 3. Wykonanie zadania powierza się Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, obronnych, wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i działalności gospodarczej w Gminie Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   [1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 poz. 1101.