Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwała budżetowa na rok 2014

Uchwała budżetowa na rok 2014

Uchwała Nr XLI/285/2013
Rady Miejskie w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2013
uchwała budżetowa
na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r , poz. 885 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 34 822 452,46  zł, z tego:

1)bieżące w wysokości 29 922 452,46 zł,

     w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 449 356,46 zł.

2)majątkowe w wysokości 4 900 000 zł,

    w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4 118 887 zł

Szczegółowy podział planowanych dochodów w podziale na działy rozdziały oraz źródła z wyodrębnieniem dochodów majątkowych i bieżących określa tabela nr 1 załączona do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 35 121 264,46 zł, z tego:

   1)bieżące w wysokości  26 620 040,46 zł,

   W tym:

– wydatki jednostek budżetowych 19 862 204 zł

  W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 102 243 zł

              wydatki związane  z realizacją ich statutowych zadań 5 759 961 zł

– dotacje na zadania bieżące 966 600  zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 786 777 zł

– wydatki na programy  finansowane z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości 465 559,46 zł

– obsługa długu 538 900 zł                                                                                                                                                        

2)majątkowe w wysokości 8 501 224 zł w tym:

– inwestycje i zakup inwestycyjne  8 501 224 zł w tym:

 Wydatki na programy  finansowane z udziałem  środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w wysokości

5 374 366,94 zł.

Szczegółowy podział planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy z uwzględnieniem grup

przedstawia tabela nr 2 załączona do niniejszej uchwały.

Podział planu  wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela nr 3 załączona do niniejszej

uchwały

 

 

§ 3

W budżecie gminy  tworzy się rezerwy:

   1)ogólną w wysokości – 40 000 zł,

   2)celową w wysokości – 60 000 zł,

        z przeznaczeniem na:

zarządzanie kryzysowe. w kwocie – 60 000 zł,

     

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z tabelą nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 5

   1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 298 812  zł, który zostanie sfinansowany kredytem na finansowanie przedsięwzięcia „rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój” ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

      

§ 6

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 255 000 zł na finansowanie przedsięwzięcia ujętego w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 956 188 zł, zgodnie  z tabelą nr 5.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

   1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                                                 – w kwocie 3 000 000 zł,

   2) kredytu długoterminowego na finansowanie przedsięwzięcia

       „Rewitalizacja zabytkowego  centrum Miasta Iwonicz-Zdrój”  ujętego

        w zał. Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej                             – w kwocie  1 255 000 zł 

       W tym: w ramach planowanego deficytu budżetu                                                          –  w kwocie    298 812 zł

     

     

§ 8

Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:

1.Ustala się dochody w kwocie 135 000  zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze­daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2.Ustala się wydatki w kwocie 5000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3.Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000 zł  i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000 zł.

Środki z zakresu ochrony środowiska mogą być wydatkowane na następujące cele:

1) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

2) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

3) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;

4) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;

5) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

6) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;

7) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

8) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

9) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;

10) wspomaganie ekologicznych form transportu;

11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

12) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

13) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

14) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

15) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

16) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

17) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;

18) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100);

19) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

4.Ustala się dochody z tytułu pobierania opłaty za wywóz śmieci w kwocie 860 890 zł oraz wydatki również w kwocie 860 890 zł przeznaczone na finansowanie zadań  określonych w art. 6 r  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

5. Ustala się dochody z tytułu pobierania opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 12 430 oraz wydatki również w kwocie 12 430 zł przeznaczone na finansowanie zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r.

                                                                                      § 9

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Iwonicz-Zdrój przedstawia poniższa tabela

 

 

 

Sołectwo Iwonicz

 

 

 

lp

Nazwa Zadania

Rozdział

§

Kwota

1

Budowa placu zabaw dla dzieci

80101

6050

   26 582,00 zł

Razem

 

 

 

   26 582,00 zł

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Lubatowa

 

 

 

lp

Nazwa Zadania

Rozdział

§

Kwota

1

Remont pomieszczenia (magazyn/chłodnia) Domu Ludowego wraz z montażem chłodni,

Doposażenie Sali Domu Ludowego

92109

6050

   26 582,00 zł

Razem

 

 

 

   26 582,00 zł

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Lubatówka

 

 

 

lp

Nazwa Zadania

Rozdział

§

Kwota

1

Budowa placu zabaw dla dzieci

92605

6050

   26 582,00 zł

Razem

 

 

 

   26 582,00 zł

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

   79 746,00 zł

 

                                                                                      § 10

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 3 709 580 zł.  Podział dochodów określa tabela nr 6, a wydatków tabela nr 7 dołączone do niniejszej uchwały

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12

   1.Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody –  4 866 400 zł, koszty – 4 796 200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

     

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

   1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3 000 000 zł;

   2)do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, w zakresie:

a)     dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,

b)     dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

c)     dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,

     

   3)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ;

   4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

     

                                                                                     § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

                                                                                     § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki