biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022

Uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XLI/286/2013
z dnia 30 grudnia 2013
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój
na lata 2014–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2022. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015  zgodnie z Załącznikiem Nr 2

§ 4

 

1. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  do wysokości 3 000 000 zł.

        2. Upoważnić Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3 000 000 zł.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2014 r.

§ 7

Traci moc  uchwała Nr XXVI/196/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z późniejszymi zmianami.

Załączniki