Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Udzielenie pomocy dla Powiatu Krośnieńskiego

Udzielenie pomocy dla Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała Nr XLIII/291/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Krośnieńskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2  i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póżn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2014 r. pomocy finansowej w kwocie 240 000 zł dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa wraz z budową chodnika w miejscowości Lubatowa kwota 170 000 złotych,

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa wraz z budową chodnika w miejscowości Lubatówka kwota 70 000 złotych.

§ 2. Podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa z Powiatem Krośnieńskim, w której określone zostanie przeznaczenie i zasady rozliczania środków.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się   Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.