biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco

Uchwała Nr XLIII/293/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.

Na podstawie art. 18 ust. 1  i art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 3  pkt 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885). 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 
u c h w a l a, co następuje : 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie zabezpieczenia w 2014 r. w kwocie 17 134,53 zł przez Gminę Iwonicz-Zdrój prawidłowego wykorzystania pomocy na realizację projektu pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. 

2. Zabezpieczenie zostanie udzielone w formie weksla niezupełnego (in blanco) oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej, co do zasad wypełnienia weksla na sumę całkowitego zobowiązania wynikającego z umowy, łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu. 

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1  zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy przewidzianych w budżetach gminy w trakcie realizacji operacji oraz do dnia upływu 5  lat od dnia przyznania pomocy wynikającego z umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego, w tym z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.