Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWyrażenie zgody na użyczenie pomieszczenia

Wyrażenie zgody na użyczenie pomieszczenia

Zarządzenie Nr 014.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt. 3  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ,z późn. zmianami),art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(jedn. tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 102.poz.651,z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na użyczenie na okres trzech lat jednego pomieszczenia w budynku zlikwidowanej oczyszczalni ścieków położonej w Iwoniczu na działce Nr 5269/3 stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00063986/7 – na potrzeby sekcji Hodowców Gołębi Pocztowych.

§ 2. Ustanowienie użyczenia, o którym mowa w § 1  nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.