Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, osobom, które własnym staraniem nie mogą sobie tego zapewnić

Zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, osobom, które własnym staraniem nie mogą sobie tego zapewnić

Uchwała Nr XLII/289/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie zapewnienia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, osobom, które własnym staraniem nie mogą sobie tego zapewnić.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594); art. 8  ust. 2, art. 17 ust. 1  pkt 3  i 14, art. 48 ust. 1,4 i 5, art. 96 ust. 4  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182); art. 4  ust. 2  i art. 5  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 1172 poz. 197 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 (M. P. poz. 1024)Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7  ustawy o pomocy społecznej może być przyznana pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, jeżeli własnym staraniem takiej pomocy nie mogą sobie zapewnić. Pomoc ta przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

2.  Pomoc określona w ust. 1  może być przyznana również w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

3.  Świadczenia określone w ust. 1  i 2  przyznawane są decyzją administracyjną Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju lub innego pracownika GOPS na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój.

4.  W okresie obowiązywania Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 (M. P. poz. 1024) świadczenia określone w ust. 1  i 2  mogą być przyznane nieodpłatnie osobom i rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8  ust. 1  pkt 1  i 2  ustawy o pomocy społecznej. Za dochód uważa się dochody określone w art. 8  ust. 3  – 13 ustawy o pomocy społecznej.

5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być przyznana nieodpłatnie również osobom i rodzinom, których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ust. 4. Koszty tych świadczeń zostaną pokryte ze środków własnych Gminy.

§ 2. Środki finansowe na realizację zadania określonego w § 1  ust. 1  i 2  w wysokości do 40 % stanowią wkład własny gminy i zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Iwonicz – Zdrój.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój i Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1  stycznia 2014 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak