Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie do realizacji projektu pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne”

Zatwierdzenie do realizacji projektu pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne”

Uchwała Nr XLIII/292/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594). 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 
u c h w a l a, co następuje : 

§ 1. Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji w 2014 r. projekt pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

§ 2. Łączna wartość projektu wynosi 26 344,34 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote trzydzieści cztery grosze). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.