biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

Zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

Uchwała Nr XLI/288/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 549 z późn. zm.), 403 ust. 2- 5, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późń. zm.) art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielania dotacji celowych na dofinansowane poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, wprowadza się następujące zmiany:

– w załączniku nr 1  „Regulamin udzielania dotacji celowych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych” uchyla się w §7 ust. 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak