biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022

Uchwała Nr XLIII.298.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014–2022.

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) i art. 18 ust. 2  pkt 6  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594)

Rada Miejska postanawia:

§ 1. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć po zmianach, realizowanych w latach 2014 – 2015 przedstawia Załącznik Nr 2  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

                   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak


Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 Gminy Iwonicz-Zdrój – zmiany wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok .

Dla roku 2014

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 126 879,52 zł. W tym dochodów bieżących o kwotę 117 719,52 zł .

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 9  160 zł,

Zwiększono plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 167 719,52 zł natomiast zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 40 840 zł . Ogółem plan wydatków budżetowych wzrósł o kwotę 126 879,52 zł.

Dokonano korekty zadłużenia w latach 2013 – 2022 oraz spłaty rat kapitałowych w latach 2015 – 2022 oraz kosztów obsługi kredytu w latach 2015 – 2022 w związku z tym, że gmina nie zaciągnęła w roku 2013 planowanego kredytu w wysokości 601 100 złotych.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych dokonano wyłączenia w spłacie kredytu jaki planuje się zaciągnąć w roku 2014 na częściowe sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7  Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 7.1 Rewitalizacja miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 16 września 2013 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Iwonicz-Zdrój. Dofinansowanie projektu zgodnie z zawartą umową jest na poziomie 85 %.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz – Zdrój.

Przedmiotowe przedsięwzięcie składa się z kilku części zadaniowych:

Rewitalizacja Placu Dietla

Budowa altany GLORIETKA

Zagospodarowanie zieleńca po południowej stronie Starego Pałacu

Zagospodarowanie zieleńca po północnej stronie Starego Pałacu

Zagospodarowanie zieleńca po północnej stronie sanatorium „Pod Jodłą”

Wymiana barier ochronnych

Rewitalizacja Parku Zdrojowego

Rewitalizacja parku leśnego

Rewitalizacja Placu Józefa i Karola Załuskich