Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Zarządzenie Nr 031.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594), art. 19 ust. 2  i art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 ) w związku z §2 Zarządzenia Nr 023.O.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Bartłomieja Kucza do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jej członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych i specjalistycznych w ramach realizacji projektu Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”.

§ 2. Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pana Bartłomieja Kucza w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.