Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyOkreślenie formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne

Określenie formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne

Zarządzenie Nr 005.K.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 119)
z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują do Burmistrza Gminy sprawozdania budżetowe w formie:

1) w systemie SJO Bestia – sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego, które opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym,

2) w przypadku nie spełnienia warunku z ust. 1 jednostka przekazuje sprawozdanie
w formie pisemnej i dokumentu elektronicznego.

3) Dokumenty w formie elektronicznej Kierownicy jednostek organizacyjnych przekazują na adres: maria.rajchel@ iwonicz-zdroj.pl

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2014.