biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPodział środków oraz ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Iwonicz – Zdrój na rok 2014

Podział środków oraz ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Iwonicz – Zdrój na rok 2014

Zarządzenie Nr 018.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 21 lutego 2014 r.

w sprawie w sprawie podziału środków oraz ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Iwonicz – Zdrój na rok 2014.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami), art. 70a ust.1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U
z 2014 roku, poz. 191), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. Nr 46, poz. 430), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1. Wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z czego:

1) w dyspozycji organu prowadzącego pozostaje 50% środków,

2) w dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli pozostaje 50% środków.

§ 2. 1. W ramach środków do dyspozycji organu prowadzącego dofinansowaniem objęte są następujące formy dokształcania i doskonalenia, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i kadrowymi szkoły:

a) studia uzupełniające magisterskie dla kolegiów językowych, licencjatów lub innych kierunków, jeżeli nauczyciel nie posiada tytułu magistra,

b) studia licencjackie lub magisterskie, jako druga specjalność,

c) studia podyplomowe,

d) kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu.

2. W ramach środków do dyspozycji dyrektora szkoły, dofinansowaniem objęte są opłaty za udział w:

a) szkoleniach, seminariach, konferencjach szkoleniowych,

b) warsztatach metodycznych i przedmiotowych.

§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie dopłaty do czesnego może występować nauczyciel, który: 1) jest zatrudniony w danej placówce na okres co najmniej 1  roku szkolnego i w wymiarze co najmniej ½ etatu,

2)  nie korzysta z innych źródeł dofinansowania.

2.  Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1  może występować także nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym, przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, pod warunkiem, że kontynuuje kształcenie.

§ 4. 1. Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie kształcenia, składają wniosek o przyznanie dopłaty do czesnego, zaopiniowany przez dyrektora ( w przypadku dyrektora szkoły opinię wyraża Burmistrz Gminy). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające uczestnictwo w danej formie kształcenia oraz dowód poniesienia opłaty za kształcenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, składa się w Wydziale Zarządzania Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju, w terminie do:

a) 30 listopada – na I semestr,

b) 31 marca – na II semestr.

3.  W przypadku, gdy nauczyciel studiuje lub dokształca się na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

4.  Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów.

5. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:

a) przerwania, z winy nauczyciela, studiów lub kursu przed ich ukończeniem (z wyłączeniem sytuacji, w której kontynuowanie kształcenia nie jest możliwe z powodu długotrwałej choroby, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim)

b) rozwiązania stosunku pracy, na prośbę nauczyciela lub z jego winy, przed upływem 2  lat od chwili ukończenia kształcenia.

§ 5. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania kosztów poniesionych z tytułu doskonalenia zawodowego, w wysokości 900 złotych, na jeden semestr.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.