biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku

Powołanie Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku

Zarządzenie Nr  024.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013,poz 594), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu  oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku w składzie:

1) Tomasz Klimkiewicz  – Przewodniczący Komisji

2) Leszek Biela – Członek Komisji

3) Bartłomiej Kucza – Członek Komisji

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy wyników konkursu wraz z dokumentacją konkursową.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania