biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Powołanie komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 023.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318.)art. 19 i art. 21 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m,
 co następuje:

§ 1. 1. W celu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych powołuję stałą komisję przetargową w składzie:

1) Dorota Kilar – przewodniczący komisji,

2) Genowefa Dopart – zastępca przewodniczącego komisji,

3) Jacek Rygiel – sekretarz komisji,

4) Pracownik merytoryczny właściwy ze względu na przedmiot zamówienia, powoływany każdorazowo odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój – członek komisji.

2. W szczególnych przypadkach, w celu przygotowania i przeprowadzenia określonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, istnieje możliwość powołania odrębnej komisji przetargowej
w składzie każdorazowo określanym w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój.

§ 2. 1. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1  będzie podejmowanie niezbędnych czynności związanych z wyborem wykonawcy zamówienia.

2.  Szczegółowy tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Iwonicz – Zdrój oraz powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 18 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.