Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie składu osobowego Komisji Przetargowej zamówienia pn: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Powołanie składu osobowego Komisji Przetargowej zamówienia pn: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Zarządzenie Nr 020.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 21 lutego 2014 r.

w sprawie powołania składu  osobowego Komisji Przetargowej zamówienia pn: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594), art. 19 ust. 2  i art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 907) w związku z §2 Zarządzenia Nr 4/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powołania składu  osobowego  Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się skład osobowy Komisji Przetargowej w osobach: Pan Wiesław Polek jako przewodniczący, Pan Robert Niemczyk jako z-ca przewodniczacego, Pani Aneta Kuliga oraz Pan Dariusz Zajdel jako członkowie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój".

§ 2. Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo wszystkich osób wchodzacych w skład Komisji Przetargowej wygasa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.