biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLIII /2014 z dnia 29 stycznia 2014r.

Protokół Nr XLIII /2014 z dnia 29 stycznia 2014r.

Protokół Nr XLIII /2014

Z obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
29 stycznia 2014r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady otworzył obrady XLIII sesji. Nieobecni na sesji Pan Kuliga Andrzej, Pani Świstak Dorota i Pan Krzysztof Józefowicz.

Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Panią Elżbietę Cygan Radce prawnego, Panią Danutę Borek, Radnych Rady Miejskiej, Radnego Powiatu Pana Stanisława Kenara, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektora GOPS, GOK, ZGK, młodzież szkolną z Zespołu Szkół w Iwoniczu-Zdroju wraz Dyrektorem Kazimierzem Twarogiem oraz mieszkańców Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,

 3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXXIX, Nr XL, Nr XLI i Nr XLII.

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

  2. udzielenia pomocy dla Powiatu Krośnieńskiego,

  3. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

  4. wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco,

  5. określenia zasad korzystania z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w budynkach szkól prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

  6. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

  7. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

 5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 6. Zamknięcie sesji.

Burmistrz Gminy do porządku obrad zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia dwóch projektów uchwał w sprawie :

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r, projekt został wprowadzony w pkt 8), w glosowaniu 12 za.

 2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022,projekt został wprowadzony w pkt 9), w glosowaniu 12 za.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 12 za.

Ad. 2 Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Pani Sekretarz Gminy przedstawiła informację, nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację, o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy ww okresie. Pan Burmistrz szczegółowo poinformował, o spotkaniach, o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. W dyskusji na ww temat Radny Stanisław Krukar pytał o przedmiot postępowania Komisji przetargowej, do której powołano pracownika odpowiedzialnego za przedmiot zamówienia, oraz o ustalone normy zużycia paliwa w samochodach służbowych, określone zarządzeniem Burmistrza. Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Burmistrz. Poinformował, że do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej powołano Pana Marka D., merytorycznie odpowiedzialnego za zamówienie dotyczące przeprowadzenia postępowania, o udzielenie zamówienia w określonym w trybie, na wykonanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego. Natomiast zarządzenie w sprawie określenia norm zużycia paliwa oraz zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój, zostało wydane zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na tym dyskusję na ww temat zakończono.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z sesji Nr XXXIX, Nr XL, Nr XLI i Nr XLII.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów:

 1. Protokół Nr XXXIX/2013 z dnia 26 listopada 2013r. Pan Radny Stanisław Krukar prosił o wpisanie krytycznych uwag, zgłaszanych przez Radnych dot. organizacji wyjazdu do Tokaju. Innych uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty w głosowaniu, głosujących 12, za 12.

 2. Protokół Nr XL/2013 z dnia 12 grudnia 2013r. Uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty w głosowaniu, głosujących 12, za 11, wstrzy. się 1.

 3. Protokół Nr XLI/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. Uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty w głosowaniu, głosujących 12, za 12.

 4. Protokół Nr XLII/2013 z dnia 15 stycznia 2014r. Uwag nie zgłaszano. Protokół został przyjęty w głosowaniu, głosujących 12, za 12.

Ad. 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na 2014 rok proponuje się wprowadzenie następujących zmian: Zwiększenie Planu dochodów budżetowych o kwotę 106 485,52 złotych. W tym: kwota 8  525 złotych są to środki od Powiatu na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych. Kwota 17 134,53 zł, są to środki od Marszałka Województwa na realizację projektu „Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne”. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 26 344,34 złotych. W tym wkład własny to kwota 9 209,81 złotych. Kwota 80 825,99 złotych to środki jakie gmina otrzymała w roku 2013 na realizację projektu Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”. Po stronie wydatków w dziale 801 uwzględnia się tą samą kwotę. Poza tym w wydatkach budżetowych zwiększa się plan: w dziale 600 o kwotę 240 000 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na budowę chodników, w miejscowości Lubatowa 170 000 złotych oraz w miejscowości Lubatówka 70 000 złotych.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Radny Stanisław Zając, pytał kiedy Powiat rozpocznie budowę chodników. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, że inwestycja może być realizowana w III kwartale, po zawarciu stosownego porozumienia w sprawie wysokości przekazanych środków przez Gminę, po zabezpieczeniu środków przez Powiat oraz po wykonaniu dokumentacji na chodnik w Lubatowej, (dla Lubatówki dokumentacja jest wykonana). Pan Kuziemka zgłosił konieczność naprawy barier nad skarpą w Iwoniczu przy ul. Długiej. Przewodniczący Rady podziękował za przygotowanie wypłaty niedoszacowanej kwoty do wynagrodzeń dla nauczycieli. Następnie zwrócił uwagę na wysokość partycypacji w kosztach budowy chodnika przez Gminę, przed podjęciem uchwały w tej sprawie przez Powiat. Uważa, że powinno być odwrotnie z uchwalaniem dofinansowania tej inwestycji, najpierw powinien Powiat określić koszt inwestycji ,bo dzisiaj nie wiemy ile będzie kosztował projekt i całe zadanie inwestycyjne. Poza tym w omawianym projekcie uchwały już są przesunięcia środków na inne zadania np.: z przedszkola w Iwoniczu, gdzie środki tutaj są potrzebne na remont przedszkola. Obawia się, że braknie środków na planowane zadanie. Pan Krukar pytał, czy są zabezpieczone środki na remont ośrodka zdrowia w Iwoniczu. Odnośnie budowy chodników, uważa, że jest to zadanie Powiatu i Powiat powinien wystąpić o brakujące środki do Gminy, a nie odwrotnie. Pan Jan Zając zwrócił się do Przewodniczącego Rady w sprawie wypowiedzi Przewodniczącego na temat budowy chodników, pytał jaką miarą Pan Przewodniczący mierzy bezpieczeństwo dzieci w Lubatowej, które muszą dojść do szkoły drogą bez chodnika, a bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu w Iwoniczu. Przewodniczący Rady podkreślił, że nie mówił o bezpieczeństwie dzieci, tylko mówił o remoncie przedszkola, że zabraknie środków i może dojść do zamknięcia przedszkola. Pan Burmistrz wyjaśnił, że środki na remont przedszkola i na budowę chodników są w budżecie zabezpieczone. Budżet nie jest zagrożony. Pan Kenar Stanisław Radny Powiatu nawiązał do inwestycji wykonywanych przez Powiat na terenie sąsiednich Gmin i na terenie naszej Gminy, dofinansowywanych z budżetu samorządów gmin, zgodnie ustaleniami i zawartymi umowami w sprawie finansowania i wykonywania inwestycji. Powiat na budowę chodników, o których mowa w projekcie uchwały zabezpieczy środki w określonej wysokości. Po uchwaleniu środków przez Gminę i Powiat, zadanie będzie realizowane. Z-ca Burmistrza stwierdził, że w tej dyskusji odniósł takie wrażenie, że nie ma sprzeciwu, co do budowy chodnika w tych miejscowościach, tylko do ustalenia wysokości partycypowania w kosztach budowy chodnika. W związku z tym zaproponował, żeby nie podejmować dzisiaj tej uchwały i zaczekać do momentu uchwalenia przez powiat środków na to zadanie. Pan Szajna prosił o podanie ustnych ustaleń w tej sprawie ze starostwem. Pan Burmistrz poinformował, że ustalono finansowanie w wysokości 50 % przez Starostwo. Kwota jaką przekazujemy jest kwotą możliwą do przekazania przez Gminę w formie dotacji. Dotacja jak i wykonane tego zadania przez Powiat, będzie szczegółowo rozliczone. Radna Barbara Pernal poinformowała, że Powiat planuje do uchwalenia 50% środków na omawiane zadanie.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 12, za 9, przeciw 1, wstrzy. się 2, uchwała została podjęta.

 1. udzielenia pomocy dla Powiatu Krośnieńskiego,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2014 r. udziela się pomocy finansowej w kwocie 240 000 zł dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa wraz z budową chodnika w miejscowości Lubatowa kwota 170 000 złotych, i przebudowa drogi powiatowej Nr 2001R Rogi – Lubatówka – Lubatowa wraz z budową chodnika w miejscowości Lubatówka kwota 70 000 złotych.  Podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa z Powiatem Krośnieńskim, w której określone zostanie przeznaczenie i zasady rozliczania środków. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 11, za 7, przeciw 2, wstrzy. się 2, uchwała została podjęta.

 1. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Z-ca Burmistrza udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Poinformował, że projekt ten, tak jak wcześniejsze projekty realizowane są z małych projektów z PROW, m.in. zrealizowano zakup strojów ludowych dla KGW, a w tym projekcie przyjmuje się doposażenie w instrumenty muzyczne Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej.  Łączna wartość projektu wynosi 26 344,34 zł.  Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 12, za 12 , uchwała została podjęta.

 1. wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyraża się zgodę na udzielenie zabezpieczenia w 2014 r. w kwocie 17 134,53 zł, przez Gminę Iwonicz-Zdrój, prawidłowego wykorzystania pomocy na realizację projektu pn. „Doposażenie Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej w instrumenty muzyczne”. Zabezpieczenie zostanie udzielone w formie weksla niezupełnego (in blanco) oraz poprzez złożenie deklaracji wekslowej. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 12, za 12 , uchwała została podjęta.

 1. określenia zasad korzystania z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w budynkach szkól prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Radny Krukar Stanisław pytał o ilość organizatorów zwolnionych z opłat za korzystanie z sal gimnastycznych. Radny Boczar Rajmund pytał, czy są ustalone opłaty za korzystanie z sal gimnastycznych. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy, poinformował o małej ilości podmiotów zwolnionych z opłaty, oraz udzielił odpowiedzi Radnemu Boczarowi, że opłaty w niektórych salach były ustalone, a obecnie sprawę opłat należy uporządkować. Innych wag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 12, za 12 , uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach sesji. Po przerwie wznowił obrady. Poprosił o zabranie głosu przez Pana Dyrektora GPL w Iwoniczu-Zdroju. Dyrektor przekazał podziękowania za udzieloną pomoc finansową w zakupie unitu stomatologicznego dla GPL w Iwoniczu-Zdroju, oraz prosił o udzielenie dofinansowania w zakupie nowego samochodu za kwotę 32 000 zł dla potrzeb Gminnej Przychodni Lekarskiej. Radni zgłaszali uwagi dot. zmiany rejestracji do laryngologa oraz prosili o ustalanie godzin przyjęć pacjentów przez lekarzy rodzinnych. Dyrektor przyjął te zgłoszenia do wiadomości.

Cd. Podejmowanie uchwał.

 1. rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Rady odczytał wniosek, wezwanie Pani Urszuli S. do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju, poprzez uchylenie uchwały Nr XXXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7”. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: Radny Pan Kazimierz Szajna prosił o wyjaśnienie użytej terminologii w projekcie uchwały, gdyż uważa, że Rada nie naruszyła prawa uchwalając MPZP Iwonicz 7. Organ Nadzoru Wojewoda zalegalizował uchwałę, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa. Przewodniczący Rady poprosił Panią Radcę o wyjaśnienie użytej terminologii. Pani Radca poinformowała, że użyta terminologia w projekcie uchwały jest prawidłowa, odpowiada przepisom prawa, przede wszystkim art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Poinformowała, że doktryna i orzecznictwo Sądów Administracyjnych, wielokrotnie zajmowały się takim problemem. Wobec istniejących wątpliwości prawnych, co do trybu postępowania w takich sprawach uznano, że wezwanie do naruszenia prawa powinno znaleźć odzwierciedlenie w uchwale, takim właśnie stwierdzeniem, że się odmawia usunięcia naruszenia prawa. Ww. uchwała została zalegalizowana przez Wojewodę, czyli była zgodna z prawem. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 12, za 12, uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady pytał Pana Burmistrza, czy wpłynęły pisma z sąsiednich gmin w sprawie Farm wiatrowych. Pan Burmistrz poinformował, że nie przypomina sobie, ale sprawdzi i udzieli odpowiedzi.

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Radny Rajmund Boczar pytał o wysokość czynszu z dzierżawy tej nieruchomości. Pan Z-ca przekazał, że udzieli odpowiedzi po otrzymaniu informacji z Urzędu. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 12, za 12 , uchwała została podjęta.

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2014r, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Proponuje się zmianę przeznaczenia kwoty 50 000 zł tj. zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, a środki przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 12, za 12 , uchwała została podjęta.

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Radny Krukar Stanisław prosił o wyjaśnienie zwiększonych dochodów i wydatków. Pan Skarbnik poinformował, że WPF dla roku 2014 zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 126 879,52 zł. W tym dochodów bieżących o kwotę 117 719,52 zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 9 160 zł. Natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 167 719,52 zł, a zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 40 840 zł . Ogółem plan wydatków budżetowych wzrósł o kwotę 126 879,52 zł. W związku z tym, że gmina nie zaciągnęła w roku 2013 planowanego kredytu w wysokości 601 100 złotych, dokonano korekty zadłużenia w latach 2013 – 2022 oraz spłaty rat kapitałowych w latach 2015 – 2022 oraz kosztów obsługi kredytu w  tych latach. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dokonano wyłączenia w spłacie kredytu, jaki planuje się zaciągnąć w roku 2014 na częściowe sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 12, za 12 , uchwała została podjęta.

Ad. 5 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

W sprawach bieżących poruszono następujące sprawy:

– wykonania zjazdu przy ul. Floriańskiej, – sprawę przedstawił Radny Kazimierz Szajna.

– Pan Z-ca Burmistrza przekazał informacje o planowanej zmianie ruchu na krzyżówce w Iwoniczu, o odśnieżaniu chodnika przy drodze krajowej, o rozbieżnościach przepisów w tej sprawie. Poinformował, że odśnieżanie chodników będzie prowadzone przez Gminę. Następnie przekazał sprawę dot. odbioru odpadów elektronicznych przez firmę, która wykonuje usługi na terenie naszej Gminy.

– Radny Stanisław Krukar zgłosił sprawę ponownego uszkodzenia kranu źródła Czesław, potrzebę wykonania oświetlenia przy tym źródełku oraz pytał do jakich prac wykorzystywany jest zakupiony ciągnik.

-mieszkaniec Iwonicza-Zdroju zabrał głos w sprawie wykonywanych remontów dróg, zwrócił uwagę na fakt, że gmina dopłaca do remontu dróg powiatowych, a droga gminna (ul Szkolna) jest źle wyremontowana, pytał dlaczego nie działa wyciąg narciarski, jakie podjęto działania marketingowe, aby przyciągnąć turystów na okres ferii do Iwonicza-Zdroju. Uważa, że nic nie zrobiono dla dzieci w okresie ferii zimowych, nie zorganizowano żadnych zajęć rekreacyjnych na wolnym powietrzu.

– Radny Waldemar Niemczyk zgłosił sprawę skoordynowania odśnieżania dróg i chodników na terenie Gminy, usunięcia znaku z wysepki w Iwoniczu, który zasłania kierowcom widoczność na krzyżówce w Iwoniczu.

– Radny Kazimierz Kuziemka prosił o rozdysponowanie pojemników na segregowane odpady, które znajdują się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.

– Radny Powiatu Kenar Stanisław omówił temat 15 lecia Powiatu krośnieńskiego, dobrej współpracy z gminami. Przedstawił wykonane zadania w ostatnich latach na terenie naszej Gminy (remonty dróg powiatowych, remont zabytkowego mostu, budowa kładki dla pieszych w Iwoniczu, likwidacja usuwiska w Lubatowej, remont mostu w Lubatówce).

– mieszkaniec Iwonicza-Zdroju Pan Stareńczak prosił, Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. marketingu gminnego, organizacji dla dzieci spędzenia wolnego czasu w okresie ferii, oraz braku lodowiska. Uważa, że Burmistrz jest zwolennikiem rewitalizacji, której z mieszkańcami nie uzgadniał. Natomiast według niego ważniejsza jest rewitalizacja garaży i basenu, niż wykonywanie chodników, których w Iwoniczu-Zdroju nie brakuje.

– Pan Kazimierz Szajna pytał, czy są nowe informacje w sprawie fermy kur w Iwoniczu.

Pan Z-ca Burmistrza poinformował, że nie ma nowych informacji w sprawie budowy fermy kur. Przekazano zainteresowanym budową tej fermy, że nie ma takiej możliwości, aby mieszkańcy Iwonicza wyrazili zgodę na taką działalność.

– Radny Rajmund Boczar zabrał głos w sprawie: nakręcania zegara, uważa, że zabytkowy zegar winien konsekrować i nakręcać fachowiec. Pytał, czy było zezwolenie konserwatora na zamieszczenie na zabytkowym budynku tablicy informacyjnej w sprawie organizowanych wycieczek, oraz jaka jest wysokość czynszu za wynajmowany lokal w Domu Zdrojowym oraz za parking.

– Pani Gazda mieszkanka Gminy–prosiła o przedstawienie na zebraniach wiejskich informacji w sprawie projektu rewitalizacji uzdrowiska, jakie planowane zadania obejmuje ten projekt i jakie są koszty tego projektu, oraz czy projekt zawiera zagospodarowanie terenu garaży.

– Radny Drozd Stanisław prosił o przekazanie środków dla klubów sportowych w możliwie wcześniejszym terminie, o zamontowanie dwóch lamp, o wykonanie remontu kapliczki przy stadionie w Lubatówce, o ustawienie dwóch znaków „zwolnij” na drodze powiatowej od Rogów i od Lubatowej. Pytał co się dzieje ze sprzętem sportowym, który był na stanie GOSIR.

– Pani nauczycielka ze Szkoły z Iwonicza prosiła, aby podsumowanie konkursu plastycznego „o wielki pędzel” organizować w sposób profesjonalny, z nagrodami bardziej doceniającymi prace plastyczne dzieci biorących udział w tym konkursie.

– Radny Stanisław Zając przedstawił sprawę zanieczyszczenia powietrza w naszym rejonie, przekazał podejmowane działania przez samorządy w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza opracowania wspólnego programu oraz realizację projektów budowy kolektorów słonecznych przez sąsiednie Gminy.

Pan Burmistrz Gminy przyjął do wiadomości zgłaszane uwagi. Podczas dyskusji udzielił odpowiedzi ww sprawach m.in. w sprawie wyciągu narciarskiego, poinformował, że wyciąg nie działa, ze względu na brak naśnieżania oraz z powodu braku wody. Odnośnie nakręcania zegara na Wieży Bazarowej przekazał, że tę czynność wykonuje bezpłatnie Pan Bączek. Odniósł się do remontów dróg wykonywanych przez firmy wyłonione w drodze przetargu. W sprawie wysokości czynszu za wynajmowany lokal i parking, poinformował, że udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym. W sprawie tablicy zamieszczonej na Domu Zdrojowym sprawdzi, czy była zgoda konserwatora. Odnośnie organizacji wolnego czasu dla dzieci w okresie ferii zimowych odpowiedzi udzielił Pan Dyrektor GOK. Poinformował, że zajęcia dla dzieci organizowane były w bibliotekach i zostały wykonane w 90%. W sprawie rewitalizacji miasta Iwonicza-Zdroju Pan Burmistrz przekazał, że informacje na temat rewitalizacji były przedstawiane na zebraniach z mieszkańcami. Projekt był złożony do PROW 3 lata temu. Ponadto na zebraniach z mieszkańcami będą przekazywane informacje, dotyczące zakresu rzeczowego projektu. Projekt nie obejmuje zagospodarowania terenu garaży, ani terenu basenu. Zgadza się, z wypowiedzią mieszkańca Iwonicza-Zdroju, że teren garaży i basenu wymaga rewitalizacji. Podkreślił, że jeżeli pojawią się środki z zewnątrz to przystąpimy do realizacji tego zadania. Natomiast w sprawie zorganizowania lodowiska na basenie nie jest łatwo podjąć działania, ze względu na koszty. Następnie Burmistrz przekazał termin spotkania z Prezesami klubów sportowych i Sołtysami w sprawie działalności klubów w 2014r. oraz w sprawie omówienia realizacji zadań ze środków sołeckich. Nawiązał do wypowiedzi Radnego Stanisława Zająca odnośnie zanieczyszczenia powietrza w województwie oraz przedstawił sprawę dot. budowy kolektorów słonecznych w Suchej Beskidzkiej i w powiecie krośnieńskim z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Ad. 6 Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIII sesji o godz. 13.30.

 

Protokołowała Danuta B. Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XLIV /2014

Z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
27 lutego 2014r. w Domu Ludowym w Iwoniczu od godz. 17.00. Przewodniczący Rady powitał obecnych na sesji Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Panią Danutę Borek, Radnych Rady Miejskiej, oraz mieszkańców Gminy.

i odczytał porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 3. Podjęcie apelu do Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie podjęcia inicjatywy zmiany w uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2014
  i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gniny Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i zgodnie z par.4 ust.2 Regulaminu Obrad Rady, przerwał obrady XLIV sesji. Lista Obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecni na sesji Radni to: Wołtosz Anna, Bień Łukasz, Pernal Barbara, Zając Jan, Zając Stanisław , usprawiedliwieni; Drozd Stanisław Józefowicz Krzysztof, Kuziemka Kazimierz, Szajna Kazimierz. Następnie Przewodniczący Rady, po uzgodnieniu terminu z Panem Burmistrzem ogłosił przerwę w obradach do dnia 6 marca 2014r. w Domu Ludowym w Iwoniczu od godz. 17.00.

W dniu 6 marca Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Pan Krzysztof Józefowicz.

Ad. 1. Otwarcie.

Przewodniczący Rady otworzył i kontynuował obrady XLIV sesji. Powitał wszystkich obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Panią Danutę Borek, Radnych Rady Miejskiej, oraz mieszkańców Gminy.

Następnie przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

 3. Podjęcie apelu do Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie podjęcia inicjatywy zmiany w uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2014 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gniny Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Łukasz Bień prosił o wprowadzenie do porządku obrad podjęcie apelu Rady w sprawie: realizacji inwestycji przez nabywcę akcji spółki „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad zgłoszonego apelu w pkt 4, a wolne wnioski i zapytania w pkt 5. Zmiana została przyjęta w głosowaniu głosujących 13, za 11, przeciw 1, wstrz. się 1. Porządek został przyjęty w głosowaniu głosujących 13, za 12, przeciw 1.

Następnie Przewodniczący Rady, zwrócił się do radnych z uwagami w sprawie braku qworum na poprzedniej sesji, która była zwołana m.in. w celu rozpatrzenia kolejnego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Dzisiaj jest ostatni termin podjęcia tej uchwały.

Społeczeństwo Iwonicza i Rada od trzech lat podejmuje działania w celu uniemożliwienia budowy wiatraków w Iwoniczu. Obecnie Pani Urszula S. skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7”, która ostatecznie zamyka możliwość budowy wiatraków w Iwoniczu.

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa.

Przewodniczący Rady odczytał wniosek z dnia 31.01.2014r. EC Energetyka Sp. z o o. w Mielcu w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7” ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 12.12.2013r.,poz.4246.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa.

Uwag nie zgłaszano uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 14, za 14.

Pan Burmistrz prosił Stowarzyszenie Iwonicz, które było zaangażowane w działania przeciw budowie Farmy Wiatrowej w Iwoniczu o włączenie się w sprawie przygotowania uzasadnienia dot. oddalenia skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia MPZP „Iwonicz 7”.

Ad. 3

Podjęcie apelu do Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie podjęcia inicjatywy zmiany w uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2014 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gniny Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

 

Przewodniczący Rady odczytał ww apel. Poinformował, że na temat tej inwestycji dyskutowano z mieszkańcami Iwonicza i Iwonicza-Zdroju na nieoficjalnym spotkaniu w dniu 27 lutego br.

Burmistrz Gminy poinformował o wynikach przetargu w sprawie wykonania rewitalizacji centrum Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. Planowane łączne nakłady tego przedsięwzięcia wynosiły 7 603 441,90 zł, po przetargu wynoszą 6 018 989 zł. Z sześciu złożonych ofert wybrano firmę KPB w Krośnie, oferującą wykonanie tej inwestycji za ww kwotę. Firma ta, jest znaną firmą na rynku, dającą rękojmię solidnego wykonania tego zadania. Wybrano również ofertę w sprawie nadzoru budowlanego za kwotę 45 000 zł. Na wykonanie nadzoru planowano kwotę 111 000 zł.

Pan Stanisław Krukar pytał, czy Burmistrz może podać nazwiska inspektorów nadzoru. Pan Burmistrz poinformował, że nadzór będzie pełnić firma z Czudca nie związana z naszym terenem, składająca się z czterech inspektorów nadzoru oraz czterech kierowników budowy.

Pani Świstak Dorota stwierdziła, że ma obawy co do solidnego wykonania tej inwestycji przez tą firmę, która budowała Amfiteatr, ponieważ były uwagi i do dzisiaj są usterki budowlane. Dalszej dyskusji na ww temat nie podjęto.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww apelu. Apel w głosowaniu głosujących 14, za 4, przeciw 10 został odrzucony. Apel stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4.

Podjęcie apelu Rady w sprawie: realizacji inwestycji przez nabywcę akcji spółki „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju.

Przewodniczący Rady odczytał apel Rady Miejskiej ww sprawie skierowany do Burmistrza o podjęcie działań, które umożliwia prawo, w celu ustalenia, czy są prawidłowo realizowane zapisy umowy prywatyzacyjnej z uwzględnieniem gwarantowanych inwestycji w Uzdrowisku w kwocie 12 000 000,00 zł.

W dyskusji na ww temat glos zabrali :

Pani Radna Dorota Świstak pytała, czy ktoś z pracowników uzdrowiska mógłby w tej sprawie udzielić odpowiedzi. Obecni na sesji pracownicy uzdrowiska nie byli kompetentni do udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Burmistrz stwierdził, że jest zaniepokojony sytuacją naszego Uzdrowiska. Poinformował o dobrej sytuacji ekonomicznej Uzdrowisk; Rymanowa i Horyńca, które zostały przejęte przez Marszałka Województwa, i mają przeznaczone do zainwestowania duże środki finansowe w wysokości (50 mln – 70 mln). Poinformował, że w bieżącym okresie programowania są duże możliwości pozyskania środków na działalność uzdrowiskową, po złożeniu wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. Uzdrowisko Rymanów złożyło wniosek na kryty basen.

Uważa, że należy zrobić wszystko, aby właściciel Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój złożył wniosek o środki na inwestycje w Uzdrowisku. Ponadto chcemy ustalić, czy gwarantowane tam inwestycje są realizowane, czy nabywca akcji zainwestował jakiekolwiek środki finansowe w spółce – „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. zgodnie z umową w kwocie 12 000 000 zł, czy pracownicy otrzymali do 15 % nieodpłatnych akcji zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji. Ponadto chcemy się dowiedzieć jakie firma ma zobowiązania, do kiedy pracownicy są chronieni. I chcemy zrobić wszystko, aby właściciel Uzdrowiska zainteresował się i uczestniczył w okresie programowania, bo nam zależy, aby największy pracodawca w gminie dobrze funkcjonował i rozwijał się.

Pan Krukar Stanisław stwierdził, że szkoda, że nie zaproszono Prezesa Uzdrowiska na dzisiejszą sesję. Poinformował, że temat prywatyzacji Uzdrowiska Prezes Komornicki omawiał na spotkaniu z mieszkańcami w Sali Kina w Iwoniczu-Zdroju.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww apelu. Apel został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14. Apel stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5 Wolne wnioski zapytania.

W tym punkcie omawiano następujące sprawy:

– proponowano organizację sesji w godzinach popołudniowych w poszczególnych miejscowościach,

– możliwości ubiegania się przez Gminę dofinansowania na budowę kolektorów słonecznych,

– przygotowanie karty dla rodziny wielodzietnej,

– budowy wodociągu w miejscowościach w Lubatówce i w Lubatowej, modernizacji wodociągu i stacji uzdatniania wody w Iwoniczu-Zdroju, przeniesienia zbiorników wodnych posadowionych koło SU Górnik,

– przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, o działalności zakładu i o obecnej sytuacji ekonomicznej,

– przyjęcia do realizacji rewitalizacji zabytkowego centrum uzdrowiska Iwonicz-Zdrój –na pytania mieszkańca Iwonicza, uzasadniającej odpowiedzi udzielili Radni, którzy wyrazili wolę przyjęcia do realizacji tej inwestycji, mimo ryzyka finansowego Gminy –Radni podkreślili, że zagłosowali za rewitalizacją, przede wszystkim z powodu poprawy estetyki, wizerunku Miasta, wykorzystania środków unijnych, rozwoju Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój w celu zachowania miejsc pracy itp. Po wypowiedzi radnych padły słowa podziękowania za przyjęcie do realizacji tej inwestycji ze strony Radnego Powiatu Pana M. Bliżyckiego i mieszkańców Iwonicza-Zdroju.

– Pani Dyrektor SU „Piast” przedstawiła zasady działalności i funkcjonowania sanatoriów w świetle obowiązujących przepisów, poinformowała o wykonywanych inwestycjach w wewnątrz budynków sanatoryjnych w celu dostosowania obiektów do obowiązujących wymogów.

 

Ad. 6 Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIV sesji o godz. 19.30.

 

Protokołowała DB. Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak