Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLIV /2014 z dnia 27 lutego 2014r.

Protokół Nr XLIV /2014 z dnia 27 lutego 2014r.

Protokół Nr XLIV /2014

Z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 27 lutego 2014r. w Domu Ludowym w Iwoniczu od godz. 17.00. Przewodniczący Rady powitał obecnych na sesji Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Panią Danutę Borek, Radnych Rady Miejskiej, oraz mieszkańców Gminy.

i odczytał porządek obrad:

  1. Otwarcie

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

  3. Podjęcie apelu do Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie podjęcia inicjatywy zmiany w uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2014
    i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gniny Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

  4. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził brak quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i zgodnie z par.4 ust.2 Regulaminu Obrad Rady, przerwał obrady XLIV sesji. Lista Obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecni na sesji Radni to: Wołtosz Anna, Bień Łukasz, Pernal Barbara, Zając Jan, Zając Stanisław , usprawiedliwieni; Drozd Stanisław Józefowicz Krzysztof, Kuziemka Kazimierz, Szajna Kazimierz. Następnie Przewodniczący Rady, po uzgodnieniu terminu z Panem Burmistrzem ogłosił przerwę w obradach do dnia 6 marca 2014r. w Domu Ludowym w Iwoniczu do godz. 17.00.

W dniu 6 marca Pan Bogusław Dmytrak Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecny na sesji Pan Krzysztof Józefowicz.

Ad. 1. Otwarcie.

Przewodniczący Rady otworzył i kontynuował obrady XLIV sesji od godz.17.00 w Domu Ludowym w Iwoniczu. Powitał wszystkich obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Panią Danutę Borek, Radnych Rady Miejskiej, oraz mieszkańców Gminy.

Następnie przedstawił porządek obrad:

  1. Otwarcie

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

  3. Podjęcie apelu do Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie podjęcia inicjatywy zmiany w uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2014 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gniny Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

  4. Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Łukasz Bień prosił o wprowadzenie do porządku obrad podjęcie apelu Rady w sprawie: realizacji inwestycji przez nabywcę akcji spółki „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad zgłoszonego apelu w pkt 4, a wolne wnioski i zapytania w pkt 5. Zmiana została przyjęta w głosowaniu głosujących 13, za 11, przeciw 1, wstrz. się 1. Porządek został przyjęty w głosowaniu głosujących 13, za 12, przeciw 1.

Następnie Przewodniczący Rady, zwrócił się do radnych z uwagami w sprawie braku qworum na poprzedniej sesji, która była zwołana m.in. w celu rozpatrzenia kolejnego wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Dzisiaj jest ostatni termin podjęcia tej uchwały.

Społeczeństwo Iwonicza i Rada od trzech lat podejmuje działania w celu uniemożliwienia budowy wiatraków w Iwoniczu. Obecnie Pani Urszula S. skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7”, która ostatecznie zamyka możliwość budowy wiatraków w Iwoniczu.

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa.

Przewodniczący Rady odczytał wniosek z dnia 31.01.2014r. EC Energetyka Sp. z o o. w Mielcu w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7” ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 12.12.2013r.,poz.4246.

Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa.

Uwag nie zgłaszano uchwałę podjęto w głosowaniu głosujących 14, za 14.

Pan Burmistrz prosił Stowarzyszenie Iwonicz, które było zaangażowane w działania przeciw budowie Farmy Wiatrowej w Iwoniczu o włączenie się w sprawie przygotowania uzasadnienia dot. oddalenia skargi skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia MPZP „Iwonicz 7”.

Ad. 3

Podjęcie apelu do Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie podjęcia inicjatywy zmiany w uchwale budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2014 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gniny Iwonicz-Zdrój na lata 2014-2022.

 

Przewodniczący Rady odczytał ww apel. Poinformował, że na temat tej inwestycji dyskutowano z mieszkańcami Iwonicza i Iwonicza-Zdroju na nieoficjalnym spotkaniu w dniu 27 lutego br.

Burmistrz Gminy poinformował o wynikach przetargu w sprawie wykonania rewitalizacji centrum Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. Planowane łączne nakłady tego przedsięwzięcia wynosiły 7 603 441,90 zł, po przetargu wynoszą 6 018 989 zł. Z sześciu złożonych ofert wybrano firmę KPB w Krośnie, oferującą wykonanie tej inwestycji za ww kwotę. Firma ta, jest znaną firmą na rynku, dającą rękojmię solidnego wykonania tego zadania. Wybrano również ofertę w sprawie nadzoru budowlanego za kwotę 45 000 zł. Na wykonanie nadzoru planowano kwotę 111 000 zł.

Pan Stanisław Krukar pytał, czy Burmistrz może podać nazwiska inspektorów nadzoru. Pan Burmistrz poinformował, że nadzór będzie pełnić firma z Czudca nie związana z naszym terenem, składająca się z czterech inspektorów nadzoru oraz czterech kierowników budowy.

Pani Świstak Dorota stwierdziła, że ma obawy co do solidnego wykonania tej inwestycji przez tą firmę, która budowała Amfiteatr, ponieważ były uwagi i do dzisiaj są usterki budowlane. Dalszej dyskusji na ww temat nie podjęto.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww apelu. Apel w głosowaniu głosujących 14, za 4, przeciw 10 został odrzucony. Apel stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 4.

Podjęcie apelu Rady w sprawie: realizacji inwestycji przez nabywcę akcji spółki „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju.

Przewodniczący Rady odczytał apel Rady Miejskiej ww sprawie skierowany do Burmistrza o podjęcie działań, które umożliwia prawo, w celu ustalenia, czy są prawidłowo realizowane zapisy umowy prywatyzacyjnej z uwzględnieniem gwarantowanych inwestycji w Uzdrowisku w kwocie 12 000 000,00 zł.

W dyskusji na ww temat glos zabrali :

Pani Radna Dorota Świstak pytała, czy ktoś z pracowników uzdrowiska mógłby w tej sprawie udzielić odpowiedzi. Obecni na sesji pracownicy uzdrowiska nie byli kompetentni do udzielenia odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Burmistrz stwierdził, że jest zaniepokojony sytuacją naszego Uzdrowiska. Poinformował o dobrej sytuacji ekonomicznej Uzdrowisk; Rymanowa i Horyńca, które zostały przejęte przez Marszałka Województwa, i mają przeznaczone do zainwestowania duże środki finansowe w wysokości (50 mln – 70 mln). Poinformował, że w bieżącym okresie programowania są duże możliwości pozyskania środków na działalność uzdrowiskową, po złożeniu wniosków w Urzędzie Marszałkowskim. Uzdrowisko Rymanów złożyło wniosek na kryty basen.

Uważa, że należy zrobić wszystko, aby właściciel Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój złożył wniosek o środki na inwestycje w Uzdrowisku. Ponadto chcemy ustalić, czy gwarantowane tam inwestycje są realizowane, czy nabywca akcji zainwestował jakiekolwiek środki finansowe w spółce – „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. zgodnie z umową w kwocie 12 000 000 zł, czy pracownicy otrzymali do 15 % nieodpłatnych akcji zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji. Ponadto chcemy się dowiedzieć jakie firma ma zobowiązania, do kiedy pracownicy są chronieni. I chcemy zrobić wszystko, aby właściciel Uzdrowiska zainteresował się i uczestniczył w okresie programowania, bo nam zależy, aby największy pracodawca w gminie dobrze funkcjonował i rozwijał się.

Pan Krukar Stanisław stwierdził, że szkoda, że nie zaproszono Prezesa Uzdrowiska na dzisiejszą sesję. Poinformował, że temat prywatyzacji Uzdrowiska Prezes Komornicki omawiał na spotkaniu z mieszkańcami w Sali Kina w Iwoniczu-Zdroju.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww apelu. Apel został przyjęty w głosowaniu, głosujących 14, za 14. Apel stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 5 Wolne wnioski zapytania.

W tym punkcie omawiano następujące sprawy:

– proponowano organizację sesji w godzinach popołudniowych w poszczególnych miejscowościach,

– możliwości ubiegania się przez Gminę dofinansowania na budowę kolektorów słonecznych,

– przygotowanie karty dla rodziny wielodzietnej,

– budowy wodociągu w miejscowościach w Lubatówce i w Lubatowej, modernizacji wodociągu i stacji uzdatniania wody w Iwoniczu-Zdroju, przeniesienia zbiorników wodnych posadowionych koło SU Górnik,

– przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, o działalności zakładu i o obecnej sytuacji ekonomicznej,

– przyjęcia do realizacji rewitalizacji zabytkowego centrum uzdrowiska Iwonicz-Zdrój –na pytania mieszkańca Iwonicza, uzasadniającej odpowiedzi udzielili Radni, którzy wyrazili wolę przyjęcia do realizacji tej inwestycji, mimo ryzyka finansowego Gminy –Radni podkreślili, że zagłosowali za rewitalizacją, przede wszystkim z powodu poprawy estetyki, wizerunku Miasta, wykorzystania środków unijnych, rozwoju Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój w celu zachowania miejsc pracy itp. Po wypowiedzi radnych padły słowa podziękowania za przyjęcie do realizacji tej inwestycji ze strony Radnego Powiatu Pana M. Bliżyckiego i mieszkańców Iwonicza-Zdroju.

– Pani Dyrektor SU „Piast” przedstawiła zasady działalności i funkcjonowania sanatoriów w świetle obowiązujących przepisów, poinformowała o wykonywanych inwestycjach w wewnątrz budynków sanatoryjnych w celu dostosowania obiektów do obowiązujących wymogów.

 

Ad. 6 Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIV sesji o godz. 19.30.

 

Protokołowała DB. Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak