Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Przedłużenie czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedłużenie czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XLV.306.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7  czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.,

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co nast ę puje:

§ 1. Przedłuża się na okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 4  marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Lubatówka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.