Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku

Zarządzenie Nr 027.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.1), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaję dotację na ogólną kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, niedziałających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku.

2.  Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1  do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku.

§ 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój, a klubem sportowym tj. podmiotem, któremu przyznano dotację.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.