biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015

Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015

Uchwała Nr XLV.305.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015.

Na podstawie art.18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.594 ze zm. ) i art. 20 za ust. 1  w związku z art. 20 zf pkt 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) oraz art. 6  ust. 3  i 4, art. 8  ust. 3  i 4, art.9 ust. 6  i 7  i art. 16 ust. 2  ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. , poz.7):

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do:

1) przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;

2) klas pierwszych w szkołach podstawowych;

3) klas pierwszych w gimnazjach

prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój – wniosek o przyjęcie można składać do wszystkich

przedszkoli i szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Podkarpackiego.[1]Zm. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191 i 1265.