biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na 2014 r

Udzielenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na 2014 r

Uchwała Nr XLVI/308/2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 6  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), w związku z art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się dotacji przedmiotowej w formie dopłaty do sprzedawanej wody z wodociągu komunalnego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w następującej wysokości: 0,83 zł brutto do 1  m3 dostarczonej wody dla I grupy taryfowej- gospodarstwa domowe.

2.  Dotację przedmiotową, o której mowa w ust 1. przekazuje się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdróju.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  maja 2014 r.