biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie podstawowych założeń kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku

Ustalenie podstawowych założeń kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku

Zarządzenie Nr 017.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia podstawowych założeń kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku.

Na podstawie art. 17 ust. 6  i 7  ustawy z dnia 21 listopada 1967 . o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 461 z późn. zm. ), Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Krośnieńskiego-Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 7  lutego 2014 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu krośnieńskiego w 2014 roku.

zarządza sie co następuje:

§ 1. 1) Ustala się " Wytyczne Burmistrza-Szefa Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój do działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku" – stanowiące załącznik Nr 1  do zarządzenia, które określają podstawowe założenia i kierunki działania zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku.

2)  Ustala się " Kalendarzowy Plan Działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i Obrony Cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój w 2014 roku" – stanowiący załącznik Nr 2  do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się do realizacji zadań zawartych w Kalendarzowym Planie, o którym mowa w § 1  pkt. 2, wszystkich wykonawców.

§ 3. Nadzór nad realizacją zasadniczych przedsięwzięć Planu powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2014 roku.

  

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal