Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój

Ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 025.O.2014
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku poz. 594,z późn. zmianami) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

z a r z ą d z a,   co następuje:
§  1

Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości leśnych lub przeznaczonych  do zalesienia , stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój w wysokości 2  zł za 1  ar powierzchni – miesięcznie.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.