biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku i latach następnych

Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku i latach następnych

Uchwała Nr XLV.304.2014
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku i latach następnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 2  ust. 1  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) 

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju 
u c h w a l a, co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2015 roku i latach następnych środków stanowiących fundusz sołecki. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.